Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku-Kamiennej”

Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej” realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej i kto może zostać przyjęty do DDOM?

Dom Opieki Medycznej już działa.

Funkcjonowanie Domu Opieki Medycznej

Zajęcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej 

Wizyta Prezydenta w DDOM oraz kontynuacja naboru.

Kolejne miesiące działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej

“Rok działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”

Wspólne kolędowanie pacjentów Dziennego domu Opieki Medycznej

Informator dla pacjenta oraz rodzin/ opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Dzienny Dom Opieki Medycznej – przyszedł czas na podsumowania

 

W ramach projektu “Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”

realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

utworzono 20 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi.

 

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej po zakończeniu realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej zakończył realizację projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”
w ramach  konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-295/20w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W związku z tym, zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 marca 2023r. do 28 lutego 2026 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas.

Zgodnie z umową o dofinansowanie SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

Miesięczny koszt udziału w zajęciach Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej wynosi 4800,00 zł.

Placówka jest gotowa do świadczenia usługod 01.03.2023 r.: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:30.

Lokalizacja: ul. Legionów 104,26-110 Skarżysko- Kamienna

Zakres świadczeń udzielanych w ramach dziennego domu opieki medycznej

Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

  1. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
  2. doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
  3. usprawnianie ruchowe;
  4. stymulacja procesów poznawczych;
  5. terapia zajęciowa;
  6. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Przypominamy, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Skarżysku- Kamiennej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje uzyskać można:

– w siedzibieSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “PrzychodnieMiejskie”

Skarżysko- Kamienna, ul. Apteczna 7;

– pod numerem telefonu: 41 2523 799

– mailowo: spzozprzychodnie@poczta.onet.pl

 

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o naborze do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Rekrutacja (doc)
Załącznik nr. 1 (doc) – Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej
Załącznik nr. 2 (doc) – Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Aneks do regulaminu rekrutacji