Skarbnik Miasta Skarżyska-Kamiennej
EWA PAWEŁCZYK

Kontakt
Sekretariat Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej
I piętro, pok. 121
tel. 41 25 20 504
fax: 41 25 20 200
e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

Skarbnik Miasta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Prezydenta, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, realizacja uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także ich zmiany w trakcie roku budżetowego,
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.