Numery rachunków

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI:

Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064:

– opłata śmieciowa

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

– podatki lokalne i pozostałe opłaty (w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłata skarbowa)

Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

– dzierżawa, wpłaty za wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa, zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków

Konto 59 1560 0013 2808 6808 0000 0001:

– najem lokali mieszkalnych
– dzierżawa ogródków
– najem lokali użytkowych
– dzierżawa terenu na targowiskach miejskich

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

– udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
– subwencje

Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

– wadia i kaucje