Eduodkrywcy

EDUODKRYWCY

projekt dofinansowany jest ze środków programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach:
Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 9.5  Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Okres realizacji: 02-01-2024 do 31-12-2025

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 40 dzieci: 22 dziewcząt i 18 chłopców,
ich otoczenia: rodziców/opiekunów- 10osób (8K, 2M) a także 4wychowawców (4K) z 2 świetlic środowiskowych z terenu miasta Skarżyska-Kamienna.

Grupa docelowa:

Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:

1. Dzieci-dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic- poza bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zajęcia  w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:

kompetencji matematycznych;

kompetencji cyfrowych i technologicznych– zajęcia z programowania i robotyki;

budowania świadomości i ekspresji kulturalnej– zajęcia muzyczne;

wielojęzyczności (zajęcia językowe- wybór języka obcego ustalony po zbadaniu potrzeb grupy

  docelowej; w formie zajęć edukacyjnych, kompensacyjnych);

edukacji ekologicznej (m.in. warsztaty ekologiczne, ogrodnicze);

edukacji zdrowotnej warsztaty edukacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, trening umiejętności społecznych);

blok zajęć: doświadczam i odkrywam świat (cykliczne zajęcia integracyjno- wspierające, warsztaty: szanuję siebie i innych, zimowisko 2025, eduwyprawy, wsparcie logopedyczne).

 Na potrzeby realizacji powyższych zajęć świetlice zostaną doposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, do robotyki i programowania, czy sprzęt AGD pozwalający na naukę zdrowego żywienia
w ramach zajęć kulinarnych.

Zajęcia świetlicowe prowadzone będą w cyklu semestralnym, z włączeniem wakacji,
w godzinach pracy świetlic zgodnie z miesięcznymi harmonogramami zajęć.

W okresie II-III/2024 dla każdego dziecka i jego otoczenia opracowany zostanie Indywidualny Plan Wsparcia wyznaczający kierunek pracy z rodziną.

2. Ich otoczenia- rodzin (m. in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny: próba włączenia rodziców w życie świetlicy, rodzinny wyjazd integracyjno- edukacyjny, warsztaty edukacyjno- wspierające, wsparcie specjalistów;

3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji związanych ze świadczeniem usług społecznych: warsztaty edukacyjno- wspierające, warsztaty: szanuję siebie i innych.

W wyniku realizacji projektu:

– 54 osoby (34 kobiety i 20 mężczyzn ) zostaną objęte wsparciem, w tym min. 1 osoba z niepełnosprawnościami;
–  50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zostanie objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
–   zostaną utworzone 2 miejsca świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu: 922 350,00 zł 
Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 870 650,00 zł
Wkład własny Gminy Skarżysko- Kamienna: 51 700,00 zł

Najważniejsze terminy:

2 stycznia 2024

Rozpoczęcie realizacji projektu.

1-15 lutego 2024

Rekrutacja do projektu.

II-III.2024

Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia.

III-VI.2024

IX.XII.2024

I-VI.2025

IX-XII.2025

Realizacja zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci, wsparcia osób z otoczenia dzieci.

III-VI.2024

Działania związane z podnoszeniem kompetencji wychowawców.

31 grudnia 2025

Zakończenie realizacji projektu.

Biuro projektu:

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok.015); Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna; tel. 41 25 20 518.

Biuro projektu jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami:

#FunduszeEuropejskie

DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – załącznik 1
Zgoda na uczestnictwo w projekcie – załącznik 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 3
Oświadczenie o przystąpieniu do projektu – załącznik 4a
Oświadczenie o przystąpieniu do projektu – załącznik 4b
Formularz klauzuli informacyjnej – załącznik 5
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – załącznik 6