Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej i kto może zostać przyjęty do DDOM?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie” od dnia 1 września 2020r. rozpoczął realizację projektu „utworzenie dziennego domu opieki medycznej w skarżysku- kamiennej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w którym  zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Opieka świadczona jest w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia będący swoistym planem pracy terapeutycznej z uczestnikiem. Tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany.

Kto może zostać przyjęty do DDOM?

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających
i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

– pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Jak długo trwa pobyt w DDOM?

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
W pierwszym miesiącu, zaleca się , aby pacjenci przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni
w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba
i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Ponadto, istnieje możliwość uelastycznienia godzin i dni pobytu – jednak uzależnione jest to wyłącznie potrzebami zdrowotnymi pacjenta.

Kto pracuje w DDOM?

Opieka dla pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta;

2) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii/ medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

4) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu,

5) pielęgniarka

6) fizjoterapeuta

7) opiekun

8) terapeuta zajęciowy

9) psycholog/psychoterapeuta

10) dietetyk

11) afazjolog

Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej” będzie realizowany od 1września 2020r. do 30 listopada 2022r.

Jego celem jest realizacja wsparcia w zakresie usług świadczonych na rzecz 100 osób (62K i 38M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin/opiekunów min.50 osób (36K,14M) z terenu powiatu skarżyskiego. Zakładanym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.

Pobyt w dziennym domu opieki medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczonych w DDOM usług (wyżywienie, transport) w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu przewiduje się:

1. dostosowanie, doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na DDOM w niezbędny sprzęt, dostosowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia DDOM (I piętro)do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym z niepełnosprawnościami;

 1. utworzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego-miejsca pierwszego kontaktu dla potencjalnych pacjentów/tek DDOM i ich rodzin, a na etapie pobytu w DDOM/po jego zakończeniu: miejsca,
  gdzie podejmowane są dział. stymulujące do samodzielnej pracy, monitorujące stan pacjentów
  oraz wsparcia i szkolenia opiekunów faktycznych pacjentów/tek.
 2. Działalność DDOM– realizacja kompleksowego wsparcia medycznego i społecznego w oparciu
  o indywidualny plan terapii stworzony dla każdego pacjenta/tki przez wielozadaniowy zespół terapeutyczny (podlegający okresowej ewaluacji/korekcie w celu optymalizacji efektów podejmowanych działań).
  Poprzez systematyczne, codzienne oddziaływanie, daje szanse na osiągnięcie trwałych efektów, zwiększenie/powrót do samodzielności.
 3. Ważnym działaniem jest próba nawiązania lokalnej współpracy między instytucjami/organizacjami, środowisk osób zależnych tak, by w efekcie doprowadzić do stworzenia lokalnych standardów opieki nad osobą zależną. Planowane jest opracowanie i wydanie informatora dla pacjentów/tek i ich opiekunów.

Od stycznia 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja do projektu.

Szczegółowe informacje będą dostępne:

– na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl

– w punkcie informacyjno- konsultacyjnym DDOM (od 1 stycznia 2020)

Skarżysko- Kamienna, ul. Legionów 104;

– w biurze projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie”
Skarżysko-Kamienna, ul. Apteczna 7