Pełnomocnik ds. równego traktowania

Małgorzata Diana Marenin
Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania w Biurze Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zajmuje się monitorowaniem i analizowaniem zjawisk dotyczących nierównego traktowania, doraźną pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku dyskryminacji, działaniami edukacyjnymi, informacyjnymi i promującymi równość, a także integrującymi różne grupy społeczne.

Odpowiada za wdrażanie dokumentów równościowych na poziomie samorządu i opracowanie miejskiej polityki równościowej.

Reprezentuje Prezydenta Miasta w kontaktach z organizacjami pozarządowymi.

Wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na ich drodze do odzyskania pełni praw.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 41 25 20 123 lub mailowego: m.marenin@um.skarzysko.pl