Nowy obowiązek dla gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

Termin do: 31 maja 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Gminy ma obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy (dotyczy to zarówno szczelnych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb jak również przydomowych oczyszczalni ścieków).

Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmowała następujący zakres spraw:

  • liczba właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczba osób zameldowanych w nieruchomości;
  • liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;
  • ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji;
  • protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników);
  • kopie badań ścieków oczyszczonych w laboratorium akredytowanym  z oczyszczalni przydomowych.
    (Uwaga! Ten punkt dotyczy wyłącznie oczyszczalni przydomowych, które odprowadzają ścieki do ziemi lub do urządzeń wodnych, w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę).

Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy z firmą asenizacyjną na wywóz szamba lub za brak rachunków grozi mandat karny
w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.

W związku z powyższym wypełnione zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do 31 maja 2023 r.

Należy także pamiętać o zawieraniu umów na wywóz ścieków bytowo-gospodarczych (osadów ściekowych) i systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe działanie musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu z danej nieruchomości.

Przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (wykaz znajduje się TUTAJ).

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  (Dz.U.2022. 2519 t.j.)Prezydent wobec właścicieli którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2022.479 t.j.)

Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny w celu przymuszenia, która może być nakładana kilkukrotnie i każdorazowo wynosić w przypadku osób fizycznych do 10.000 zł.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania znajduje się na dole strony.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w pokoju 219 lub pod numerem telefonu 41 25 20 185.

Przykładowe rozliczenie wywozu ścieków:

Jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują 4 osoby i zużywają 12 m3 wody na miesiąc i posiadają szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 to muszą opróżniać zbiornik z częstotliwością ok. 2 wywozy na miesiąc.

Natomiast jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują 4 osoby oraz posiadają szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 i nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej to współczynnik do obliczania zużycia wody na mieszkańca to 3,5 m3 na miesiąc wg obliczenia 4 (osoby) x 3,5 m3 (średnie zużycie na 1 mieszkańca) = 14 m3 (wytworzonych ścieków sanitarnych) to z wyliczeń wychodzi iż muszą opróżniać zbiornik z częstotliwością ok. 3 wywozy na 2 miesiące.

Podstawy prawne

Ustawą z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – tzw. dyrektywa ściekowa. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim mechanizmy mobilizujące i sankcyjne w zakresie monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich”, zawartej w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”.

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KLAUZULA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE PO POSIADANIU ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMWOEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Trwają „Ferie z Muzeum”

Muzeum im. Orła Białego zaprasza do wspólnego spędzenia tegorocznych ferii. Wśród propozycji są zajęcia „Zagadki  szyfry” oraz „Scenariusz…
Total
0
Share