LIV sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek, 15 września odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.30. Sesja odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury.

Porządek obrad
LIV Sesji Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej
15.09.2022r., godz. 10.30,
Patio Miejskiego Centrum Kultury ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat realizacji zadań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 6. Informacja na temat zadań wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej w I półroczu 2022r.
 7. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2022/2023.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022r.
 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Skarżyska- Kamiennej na lata 2022-2038, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/414/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przy ul. Warszawskiej 54.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii.
 16. Podjecie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pszennej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza i ul. Konarskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/181/2020Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Osterwy nr 5 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ma ustalonego tego wymiaru, obowiązujących w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share