Wszystko o Budżecie Obywatelskim

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet Obywatelski jest to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu. Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze
inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają
korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00. Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub do pobrania na dole strony. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki
organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

Które projekty zostaną zrealizowane?

Projekty do realizacji wybierają mieszkańcy miasta w drodze głosowania. O tym, które projekty trafiają pod głosowanie, decyduje komisja weryfikująca.

W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostają te projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

DO POBRANIA: