OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej przy Al. Niepodległości.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr X/63/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 117/142 (obręb 0003 Place, arkusz mapy 20) o powierzchni 0,0019 ha, zabudowanej murowanym boksem garażowym.

Budynek garażu wykonany w konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 19,00 m2, wchodzi w skład zwartej zabudowy szeregowej – przylega do tego samego typu budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00015338/8.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. Według danych z rejestru ewidencji gruntów działka nr 117/142 oznaczona jest symbolem „Bp”.

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11 sierpnia 2020 r.

V. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – Al. Niepodległości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu nr 117/193 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 20). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 1 780,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 23 770,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 2 listopada 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 2 listopada 2020 r.),

– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

– okazanie dowodu tożsamości,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.09.2020 r.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share