Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2024 rok


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  ul. Sikorskiego 18 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 28  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz uchwały Nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016 r.  ogłasza KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu na terenie Skarżyska-Kamiennej w 2024 roku.


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych gminy


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY, REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2022 ROKU


Otwarty konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie  pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań własnych gminy.


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej przyznał dotacje na 2021 rok dla organizacji pozarządowych, biorących udział w otwartym konkursie ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

DO POBRANIA:

22:02:2021 – WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 ROKU


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY, REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 ROKU


OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

DO POBRANIA:
WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)