XXXIV sesja Rady Miasta – porządek obrad

We wtorek, 30 marca odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Rozpoczną się o godzinie 12.00.

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 30.03.2021 roku, godz. 12.00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2021 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/269/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w interesie publicznym dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 18. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej prośby o rozważenie możliwości upamiętnienia wspólnego bohatera Żydów i Polaków i nadania ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej.
 20. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Dolna Kamienna I w Skarżysku-Kamiennej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Książęce w Skarżysku-Kamiennej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej.
 23. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bzinek w Skarżysku-Kamiennej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zielna – Rejowska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta godz. 8.30.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share