Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej” to projekt realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”. DDOM powstaje w budynku przychodni przy ulicy Legionów. Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Zgodnie z założeniami projektu, aby zostać pacjentem DDOM należy spełnić następujące kryteria:

FORMALNE:
– miejsce zamieszkania – powiat skarżyski;
– niekorzystanie ze świadczeń NFZ w porównywalnym zakresie;
– osoby/rodziny zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
oraz
– posiadanie skierowanie do DDOM;
– uzyskanie w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 pkt.
wystawionych przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE:
– wiek 65+;
– pacjenci/tki bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności;
– pacjenci/tki, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie;
– pacjenci/tki po wielokrotnych hospitalizacjach w trakcie ostatnich 12 miesięcy;
– pacjenci/tki o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności;
– osoby samotne/ korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej;
 2. karta oceny stanu klinicznego wg skali Barthel;
  wystawione przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
 3. formularz zgłoszeniowy do projektu;
 4. zgoda i zobowiązanie rodziny / opiekuna pacjenta do współpracy
  w przygotowaniu pacjenta do transportu;
 5. dokument tożsamości (do wglądu);
 6. kserokopia wypisu ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy (oryginał do wglądu);
 7. oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 1398, z późn.zm),
 8. oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM.

Dokumenty należy składać w Dziennym Domu Opieki Medycznej
przy ulicy Legionów 104, 26-110 Skarżysko- Kamienna:
– osobiście w siedzibie DDOM,
– listownie,
– drogą elektroniczną e- mail: spzozprzychodnie@poczta.onet.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Dziennego Domu Opieki Medycznej:
–  w punkcie informacyjno-konsultacyjnym DDOM
Skarżysko- Kamienna,
ul. Legionów 104;
– pod numerem telefonu: 515 991 506

Punkt informacyjno-konsultacyjny DDOM czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.35

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu spotkania. Podczas rozmowy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania dot. rekrutacji oraz pobytu w DDOM oraz otrzymają niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej: http://www.przychodnieskarzysko.med.pl w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej.

O szczegółach projektu informowaliśmy także TUTAJ.

DO POBRANIA:
SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
– KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share