LXXIII  sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek 30 listopada odbędzie się LXXIII  sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Rozpocznie się o godzinie 13.30.

Porządek obrad
LXXIII  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
30.11.2023r., godz. 13.30
Urząd Miasta, sala konferencyjna (II piętro), ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu za udzielone świadczenia w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywienia” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego nr 52.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skarżysko-Kamienna ( ul. Przemysłowa).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skarżysko-Kamienna (ul. Handlowa).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share