Ważne informacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. 2020.1057) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r. „w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” Referat Zdrowia w/m publikuje:

Projekt uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Celem zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tym dokumencie. Termin składania uwag upływa po siedmiu dniach od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwagi prosimy kierować pisemnie na adres:

Urząd Miasta
Referat Zdrowia
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach, zgodnie z zapisem § 5 załącznika do uchwały RM Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., jest podanie nazwy organizacji, danych rejestrowych, danych osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające podanych powyżej danych lub złożone po upływie terminu zakończenia negocjacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawnym.

DO POBRANIA:

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY