Ważne informacje

Zapraszamy na Kongres Pro NGO

Ruszyły zapisy do udziału w Kongresie Pro NGO, który odbędzie się 18 listopada 2021 roku o godz. 9.00 w formie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Szczegóły TUTAJ.

—————————————————————————

Zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety, w której przedstawicie Państwo swoje propozycje i uwagi do programu na rok 2022.

Jednocześnie załączamy formularz aktualizacji danych dot. Państwa organizacji. Dzięki wypełnieniu ankiety aktualizacyjnej informacje na temat organizacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej w „Mapie aktywności Organizacji Pozarządowych”

Prosimy o zwrot ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021r. Ankietę oraz formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 do Referatu Zdrowia (pokój Nr 009) lub przesłać na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl.

DO POBRANIA:
FORMULARZ AKTUALIZACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
ANKIETA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY


JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. zaprasza organizacje posiadające status OPP do projektu “Razem Przeciw Marnowaniu”

W Polsce marnuje się rocznie 235 kg żywności na osobę rocznie co łącznie daje 9 milionów ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby na przygotowanie 18 miliardów posiłków. Jako sieć sklepów, BIEDRONKA chce realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce.
Od 2016 roku BIEDRONKA rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy z całej Polski współpracowały z ponad 100 organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności CARITAS a także z lokalnymi organizacjami. Od 2016 roku BIEDRONKA przekazała 10 tysięcy ton żywności dla potrzebujących.
Jeronimo Martins Polska S.A. zwróciła się do samorządu z prośbą o poinformowanie przedstawicieli lokalnych organizacji pożytku publicznego o możliwości odbierania żywności z polskich sklepów BIEDRONKA i przekazywaniu jej potrzebującym.
Apelujemy więc do stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji posiadających status OPP o wypełnianie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się do programu sieci Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status opp w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i ludziom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.


Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Ze szczegółami można się zapoznać TUTAJ.


Informacja dotycząca zakończenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżysko-Kamienna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Referat Zdrowia, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., informuje, że minął termin przeznaczony na wyrażanie opinii, dotyczącej projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Jednocześnie informujmy, że we wskazanym terminie, w trybie określonym w uchwale, nie zostało przedłożone stanowisko żadnej organizacji co oznacza rezygnację z prawa do wyrażania stanowiska w konsultowanej sprawie. W związku z powyższym Referat Zdrowia zgodnie z zapisem uchwały Nr LII/76/2010 z dnia 23.09.2010 r. przekazuje projekt uchwały do Prezydenta Miasta celem zaopiniowania.

Po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta zostanie ona opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www. bip.skarzysko.pl w zakładce Rada Miasta – Uchwały Rady Miasta oraz w zakładce: organizacje pozarządowe).


Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. 2020.1057) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r. „w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” Referat Zdrowia w/m publikuje:

Projekt uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Celem zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tym dokumencie. Termin składania uwag upływa po siedmiu dniach od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwagi prosimy kierować pisemnie na adres:

Urząd Miasta
Referat Zdrowia
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach, zgodnie z zapisem § 5 załącznika do uchwały RM Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., jest podanie nazwy organizacji, danych rejestrowych, danych osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające podanych powyżej danych lub złożone po upływie terminu zakończenia negocjacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawnym.

DO POBRANIA:

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY