Ważne informacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy przy tworzeniu Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.
Informacja dostępna jest TUTAJ.


Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy 

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.
Informacja dostępna jest TUTAJ


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021

Sprawozdanie do pobrania TUTAJ.


Poradnik dla organizacji pozarządowych po pobrania za darmo 

Fundacja Pro NGO przygotowała wyjątkowy prezent dla organizacji pozarządowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Poradnik Kompas NGO, który został udostępniony bezpłatnie organizacjom pozarządowym w całej Polsce.

Poradnik można bezpłatnie pobrać ze strony: www.poradnik.kompasngo.pl.


Zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety, w której przedstawicie Państwo swoje propozycje i uwagi do programu na rok 2022.

Jednocześnie załączamy formularz aktualizacji danych dot. Państwa organizacji. Dzięki wypełnieniu ankiety aktualizacyjnej informacje na temat organizacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej w „Mapie aktywności Organizacji Pozarządowych”

Prosimy o zwrot ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021r. Ankietę oraz formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 do Referatu Zdrowia (pokój Nr 009) lub przesłać na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl.

DO POBRANIA:
FORMULARZ AKTUALIZACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
ANKIETA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACYInformacja dotycząca zakończenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżysko-Kamienna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Referat Zdrowia, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., informuje, że minął termin przeznaczony na wyrażanie opinii, dotyczącej projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Jednocześnie informujmy, że we wskazanym terminie, w trybie określonym w uchwale, nie zostało przedłożone stanowisko żadnej organizacji co oznacza rezygnację z prawa do wyrażania stanowiska w konsultowanej sprawie. W związku z powyższym Referat Zdrowia zgodnie z zapisem uchwały Nr LII/76/2010 z dnia 23.09.2010 r. przekazuje projekt uchwały do Prezydenta Miasta celem zaopiniowania.

Po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta zostanie ona opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www. bip.skarzysko.pl w zakładce Rada Miasta – Uchwały Rady Miasta oraz w zakładce: organizacje pozarządowe).


Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. 2020.1057) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r. „w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” Referat Zdrowia w/m publikuje:

Projekt uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Celem zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tym dokumencie. Termin składania uwag upływa po siedmiu dniach od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwagi prosimy kierować pisemnie na adres:

Urząd Miasta
Referat Zdrowia
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach, zgodnie z zapisem § 5 załącznika do uchwały RM Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., jest podanie nazwy organizacji, danych rejestrowych, danych osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające podanych powyżej danych lub złożone po upływie terminu zakończenia negocjacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawnym.

DO POBRANIA:

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY