Warto zobaczyć
Worth seeing

CO WARTO ZOBACZYĆ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ?

Muzeum im. Orła Białego

Muzeum Orła Białego mieści się przy ulicy Słonecznej 90 w Skarżysku-Kamiennej. Jest to jedna z najważniejszych placówek kulturalnych i atrakcji turystycznych w województwie świętokrzyskim. Muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji militariów, zgromadzonych pod gołym niebem na obszarze ponad 1,5 ha. Można tam oglądać wyjątkowe eksponaty, podzielone tematycznie na części: lotniczą, pancerną, morską, artylerii lufowej oraz artylerii rakietowe. Wśród obiektów muzealnych znajdują się m.in. działo samobieżne Sturmgeschütz IV, podwozie niemieckiego czołgu PzKpfw V Panther, samolot transportowy Ił-14, kuter torpedowy ORP „Odważny”.

Zwiedzający mogą zapoznać się także z historią Skarżyska-Kamiennej, dzięki wystawie „Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie”, która przedstawia przemiany zachodzące na przestrzeni dziejów, od czasów najdawniejszych do transformacji ustrojowej pod koniec XX w.

Ważnym elementem zbiorów są również eksponaty i dokumenty związane z działalnością oddziałów partyzanckich na terenie Gór Świętokrzyskich w czasie okupacji niemieckiej oraz te pochodzące z czasów tzw. Polski Ludowej.

Muzeum organizuje również wystawy czasowe i zaprasza do udziału w licznych wydarzeniach (np. Pikniku Historycznym, Nocy Muzeów, seminariach, spotkaniach edukacyjnych, warsztatach).

Warto również wspomnieć o zabytkowej siedzibie Muzeum czyli o XIX-wiecznym budynku, będącym zapleczem administracyjnym Huty „Rejów”, związanej ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym.

Pozostałości wielkiego pieca hutniczego

Początki wytopu żelaza na terenie dzisiejszego miasta sięgają średniowiecza, jednak największy rozkwit w tej dziedzinie nastąpił na początku XIX wieku, kiedy to z inicjatywy ks. Stanisława Staszica powstało Zagłębie Staropolskie. Wybudowany w XVIII wieku zakład wielkopiecowy wraz z fryszernią oraz systemem śluz i przepustów stanowił zespół Huty „Rejów”, której pozostałości możemy oglądać do dzisiaj w pobliżu Muzeum im. Orła Białego.

Zapraszamy na www.muzeum.skarzysko.pl

Zalew Rejów

W mieście znajduje się zbiornik wodny na rzece Kamionce o powierzchni około 30 ha, który spełnia funkcje turystyczne i retencyjne. Powstał on na początku XIX wieku. Podczas I wojny światowej został zniszczony, ale w 1925 roku doczekał się odbudowy i w takim stanie dotrwał do 1939, kiedy to ponownie uległ zniszczeniu. Po II wojnie światowej został kolejny raz odbudowany przez Fabrykę Uzbrojenia w celu zabezpieczenia potrzeb wodnych późniejszych Zakładów Metalowych MESKO znajdujących się w Skarżysku-Kamiennej.

Po zachodniej stronie zalewu Rejów znajduje się ośrodek rekreacyjny. Przy zalewie w okresie letnim funkcjonuje również miejskie kąpielisko z infrastrukturą.

Zbiornik znajduje się przy ulicy Wioślarskiej na osiedlu Rejów.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej

W Skarżysku-Kamiennej znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, będące wierną kopią Ostrej Bramy w Wilnie. W skarżyskiej Ostrej Bramie znajduje się jedyna w kraju replika obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej – patronki miasta.

Zapraszamy na www.ostrobramska.pl

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego z 1923 roku

Będąc w Skarżysku-Kamiennej warto odwiedzić również Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, wybudowany w 1923 roku. Jest to najstarsza świątynia w mieście. Kościół zlokalizowany jest przy ulicy Niepodległości. Budowla została zaprojektowana w stylu neogotyckim. Kościół wzniesiono z kamienia i cegły. W prezbiterium znajdują się witraże oraz organy miechowe z 1929 roku.

Drewniany Kościół pw. św. Józefa z 1928 roku

W Skarżysku-Kamiennej, przy ulicy Legionów na osiedlu Zachodnie znajduje się drewniany Kościół pw. św. Józefa z 1928 roku. Częstym bywalcem tej parafii był poeta Leopold Staff, który przyjaźnił się z ówczesnym proboszczem. Poeta lubił przebywać w okazałym ogrodzie przy drewnianym kościółki, często spacerował również nad przepływającą w pobliżu rzeką Kamienną. Tam znajdował inspirację do wielu swoich utworów. Leopold Staff był związany ze Skarżyskiem do końca. Zmarł w pokoju gościnnym skarżyskiej plebanii 31 maja 1957 roku. W miejscu, gdzie lubił przesiadywać, stoi ławeczka, a od ulicy pomnik z popiersiem poety.

Gratka dla pasjonatów kolejnictwa

Skarżysko-Kamienna posiada bogate tradycje kolejarskie. W mieście podziwiać można okazały budynek dworca kolejowego (obecnie odnawiany), który zbudowany został w 1885 roku. Został zniszczony w czasie I wojny światowej, a krótko po wojnie odbudowany w pierwotnej formie. Na skwerze w okolicy dworca na pasjonatów kolejnictwa czeka odnowiony, zabytkowy parowóz Pt47, który stanowi symbol miasta kolejarzy. Jest to jeden z eksponatów Muzeum Orła Białego.


WHAT IS WORTH SEEING IN SKARŻYSK-KAMENNA?

Muzeum im. Orła Białego

The White Eagle’s Museum is located at Słoneczna 90 in Skarżysko-Kamienna. It is one of the most important cultural institutions and tourist attractions in the Świętokrzyskie Voivodeship. The museum has one of the largest collections of military items in Poland, gathered in the open air on an area of over 1.5 ha. There you can see unique exhibits, thematically divided into parts: air, armored, sea, barrel artillery and rocket artillery. Among the museum exibits there are, self-propelled gun Sturmgeschütz IV, chassis of the German PzKpfw V Panther tank, transport plane Ił-14, torpedo boat ORP “Odważny”.

Visitors can also learn about the history of Skarżysko-Kamienna, thanks to the exhibition “Skarżysko-Kamienna. City and People “, which presents the changes taking place throughout history, from the earliest times to the political transformation at the end of the 20th century.

An important element of the collection are also exhibits and documents related to the activities of partisan units in the Świętokrzyskie Mountains during the German occupation and those from the so-called Polish People’s Republic.

The museum also organizes temporary exhibitions and invites to participate in numerous events (eg Historical Picnic, Night of Museums, seminars, educational meetings, workshops).

It is also worth mentioning the historic seat of the Museum, i.e. the 19th-century building, which is the administrative base of Steel Mill (Huta) “Rejów”, associated with the Old Polish Industrial District.

Remains of a great blast furnace

The beginnings of smelting iron in today’s city date back to the Middle Ages, but the greatest boom in this area took place at the beginning of the 19th century, when, on the initiative of Fr. Stanisław Staszic, the Old Polish Basin was established. Built in the eighteenth century, the blast furnace plant with a system of locks and culverts constituted the complex of Steel Mill “Rejów”, the remains of which can be seen today near The White Eagle’s Museum.

Please visit www.muzeum.skarzysko.pl

Rejow Reservoir

The town has a water reservoir on the Kamionka River with an area of approximately 30 ha, which serves as a tourist and retention facility. It was built at the beginning of the 19th century. It was destroyed during World War I, but rebuilt in 1925 and remained in this condition until 1939, when it was destroyed again. After World War II, rebuilt once again by the Armaments Factory in order to meet the water needs of the later MESKO Metal Works located in Skarżysko-Kamienna.

There is a recreational center on the western side of the Rejów Reservoir. At the lagoon, there is also a municipal bathing beach with infrastructure in the summer.

The reservoir is located at Wioślarska Street in the Rejów area.

Sanctuary of Our Lady of Gate of Dawn

In Skarżysko-Kamienna there is the Sanctuary of Our Lady of the Gate of Dawn, which is a faithful copy of the Gate of Dawn in Vilnius. In the Sanctuary in Skarżysko there is the only replica of the image of Our Lady of the Gate of Dawn in the country – the patron saint of the city.

Please visit www.ostrobramska.pl

Church of the Sacred Heart of Jesus from 1923

While in Skarżysko-Kamienna, it is also worth visiting the Church of Sacred Heart of Jesus, built in 1923. It is the oldest temple in the city. The church is located at Niepodległości Street. The building was designed in the neo-Gothic style. The church was built of stone and brick. There are stained glass windows and a bellows organ from 1929 in the presbytery.

The wooden church of st. Joseph from 1928

In Skarżysko-Kamienna, at Legionów Street in the West District, there is st. Joseph’s wooden church dated back to 1928. A frequent visitor to this parish was the poet Leopold Staff, who was friends with the parish priest at the time. The poet liked to stay in a magnificent garden next to a wooden church, he also often walked by the nearby Kamienna River. There he found inspiration for many of his works. Leopold Staff was associated with Skarżysko until the end. He died in the guest room of the Skarżysko presbytery on May 31, 1957. In the place where he liked to sit there is a bench, and from the street there is a monument with a bust of the poet.

A treat for railway enthusiasts

Skarżysko-Kamienna has a rich railway tradition. In the city, you can admire the magnificent building of the railway station (now being renovated), which was built in 1885. It was destroyed during World War I, and rebuilt in its original form shortly after the war. In the square near the railway station, railway enthusiasts will find a renovated, historic Pt47 steam locomotive, which is the symbol of the city of railway workers. It is one of the exhibits of the White Eagle’s Museum.