Skarżyski Inkubator Technologiczny
Skarżysko Technology Incubator

Skarżyski Inkubator Technologiczny (SIT) to nowoczesna przestrzeń sprzyjająca rozwojowi innowacyjnych firm.

Skarżyski Inkubator Technologiczny oferuje:

– kompleks 10 hal produkcyjnych oraz 5 magazynowych o powierzchniach od 150 m2 do niemal 180 m2 z antresolą, która może zostać wykorzystana do spotkań z klientem lub poszerzenia powierzchni działalności,
– oddzielne wejścia i bramy wjazdowe hal produkcyjnych i magazynowych,
– klimatyzowane zaplecza socjalno-biurowe z wyposażeniem meblowym,
– całoroczną ochronę obiektu oraz monitoring,
– oświetlony plac manewrowy o powierzchni 5000 m2,
– parking mieszczący 60 aut,
– niezależne liczniki mediów w każdej z hal,
– świetną lokalizację przy ul. asfaltowej 1 a/364 – na uboczu miasta z dobrym i szybkim dojazdem do centrum.

O możliwość zostania Najemcą Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego mogą ubiegać się:

– przedsiębiorcy,
– fundacje i stowarzyszenia;
– podmioty działające niekomercyjne, zajmujące się wspieraniem mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, z wyłączeniem osób fizycznych,
– inne podmioty, których działalność zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Radę Programową, z wyłączeniem osób fizycznych.

Kontakt:
Skarżyski Inkubator Technologiczny
ul. Asfaltowa 1 a/364
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 14
e-mail: kontakt@sit.skarzysko.pl
www.sit.skarzysko.pl

Administrator budynku:
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 10
e-mail coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl


Skarżysko Technology Incubator (Pl: SIT) is a modern space conducive to the development of innovative companies.

Skarżysko Technology Incubator offers:

– a complex of 10 production halls and 5 warehouses with areas ranging from 150 m2 to almost 180 m2 with a mezzanine that can be used for meetings with the client or expanding the area of activity,
– separate entrances and gates of production and warehouse halls,
– air-conditioned social and office facilities with furniture,
– year-round security of the facility and monitoring,
– an illuminated maneuvering yard with an area of 5,000 m2,
– parking for 60 cars,
– independent utility meters in each of the halls,
– great location at ul. asfaltowej 1 a / 364 – off the beaten track with good and quick access to the center.

Who can become a Tenant of the Skarżysko Technology Incubator?:

– entrepreneurs,
– foundations and associations, NGOs;
– non-commercial entities supporting the residents of Skarżysko-Kamienna, with the exception of natural persons,
– other entities whose activities will receive a positive opinion from the Program Council, excluding natural persons.

Contact:
Skarżysko Technology Incubator
Skarżyski Inkubator Technologiczny
ul. Asfaltowa 1 a/364
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 14
e-mail: kontakt@sit.skarzysko.pl
www.sit.skarzysko.pl

Building Administrator:
Investor Assistance Center in Skarżysko-Kamienna
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 10
e-mail coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl