Regulamin

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

§1

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii i uwag w celu wyłonienia najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

§ 2.
Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta podlegają następujące projekty:
1. budżet miasta,
2. programy rozwoju (strategii) miasta, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
3. inne kwestie dla których odrębne przepisy przewidują wymóg konsultacji.

§ 3.
Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

§ 4.
W konsultacjach uczestniczą:
1. Mieszkańcy Miasta
2. Organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej za pośrednictwem ich umocowanych przedstawicieli lub upoważnionych przez nich reprezentantów.
3. Inne podmioty zainteresowane.
4. W przypadku inwestycji lub projektów miejskich mieszkańcy obszaru, na którym dana inwestycja lub projekt miejski będą realizowane oraz mieszkańcy obszarów bezpośrednio sąsiadujących, a także mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem danej inwestycji lub projektu miejskiego,

§ 5.
Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w formie zarządzenia.

§ 6.
Konsultacje w sprawie innych projektów realizowanych na poziomie lokalnym lub miejskim, z wyłączeniem projektów dotyczących podatków mogą być przeprowadzone
z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta lub na wniosek:
1. Przewodniczącego Rady Miasta,
2. Komisji Rady Miasta,
3. grupy co najmniej 5 radnych,
4. Rady Osiedla, w formie podjętej przez nią uchwały
5. grupy co najmniej 150 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

§ 7.
Inicjowanie konsultacji społecznych:
1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta Miasta.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) propozycję terminu konsultacji,
3) propozycję formy konsultacji,
4) uzasadnienie.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej oprócz wymagań określonych w ust. 2 zawiera także:
1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,
2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.
4. 4. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

§ 8.
Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 9.
Sposób prowadzenia konsultacji.
1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) pisemnej,
2) protokołowanego spotkania z zainteresowanymi (zgodnie z § 4) umożliwiającego składanie wniosków i uwag,
3) umożliwiającego identyfikację użytkownika internetowego forum dyskusyjnego
z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,
4) warsztatów projektowych umożliwiających zainteresowanym zdobycie informacji na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego wszystkie opinie i wnioski
2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej (np.: email, ankiety internetowe).
3. Wybrane formy konsultacji społecznych powinny uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt (profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji.
4. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.
5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie,

§ 10.
Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

§ 11.
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych.
Strona ta zawiera co najmniej:
1. Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
2. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
3. Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
4. Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji,
5. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
6. Dokumentację związana z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji,
a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji,
7. Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników,
8. Informacje o wynikach konsultacji,
9. Informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy i na koszt inwestorów.

§ 12. 
1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną wykorzystującą narzędzia,
o których mowa w §13 oraz prowadzoną przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Wskazane jest informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny.
3. Publikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji, powinna zawierać przede wszystkim: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, formę i tryb konsultacji.
4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 13.
Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami.

§ 14.
Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do danej opinii.

§ 15.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

§ 16.
Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z Regulaminem.

§ 17.
Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z regulaminem wymagają ponownego przeprowadzenia.

§ 18.
Prezydent Miasta raz do roku przedstawia przed Radą Miasta raport z realizacji konsultacji społecznych.

§ 19.
Postanowienia Regulaminu nie naruszają przepisów Statutu oraz odrębnych ustaw.