PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (PSZOK)
ul. Asfaltowa 1, działka Nr 1/447
tel. 41 25 12 106

PSZOK jest prowadzony na zlecenie gminy przez spółkę Miejskie Usługi Komunalne.

Punkt jest czynny:

poniedziałek: 9.00 – 16.00
wtorek: 9.00 – 16.00
środa: nieczynne
czwartek: 9.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 16.00
sobota: 10.00 – 13.00

Do PSZOK można dostarczać:

  •  przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

DO POBRANIA:

REGULAMIN PSZOK – SPOSÓB PRZYJĘCIA ODPADÓW I LIMITY ORAZ OGRANICZENIA ILOŚCI PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

UCHWAŁA NR XVIII/135/2019 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Z DNIA 26 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XVIII/134/2019 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Z DNIA 26 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA