Projekty realizowane w latach 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_dofinansowania-1024x128.png

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie projektu: 

Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia RPO WŚ na lata 2014-2020.

Wartość ogółem: 46 612 023,81 zł
Wartość środków kwalifikowanych: 44 992 931,81 zł
Wartość dofinansowania: 38 243 992,04

Jest to projekt partnerski realizowany przez Gminę wspólnie z Powiatem Skarżyskim. Gmina Skarżysko-Kamienna jest wnioskodawcą.

Główny cel projektu to zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko. Zakłada on:

 • ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin, hałasu oraz wibracji generowanych przez tabor autobusowy,
 • skrócenie czasu podróży i podniesienie komfortu podróży komunikacją miejska,
 • zapewnienie pasażerom bieżącej informacji dotyczącej czasu przyjazdu autobusów,
 • stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych,
 • utworzenie infrastruktury przyjaznej wszystkim użytkownikom,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i skrócenie czasu podróży.

Planuje się:

 • zakup 7 szt. autobusów o pojemności 630 pasażerów
 • zrealizowanie 5 obiektów „Bike&Ride” o 75 stanowiskach postojowych
 • wdrożeniu Systemu Informacji Pasażerskiej
 • budowę 2,4 km ścieżek rowerowych
 • wyznaczenie 2,0 km bus pasów 

W efekcie przyniesie to redukcję emisji o 503 t CO2 w skali rocznej. Projekt realizuje cele szczegółowe osi priorytetowej 3 Efektywna i Zielona Energia RPO WŚ i bezpośrednio wpisuje się w cel szczegółowy Dział. 3.4: Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

 


Umowa nr RPSW. 03.03.00-26-0028/16 o dofinansowanie projektu:

Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi 3 Efektywna  i zielona energia RPO WŚ na lata 2014-2020.

Wartość ogółem: 7 794 561, 17 zł
Wartość środków kwalifikowanych: 4 979 175,67 zł
Wartość dofinansowania: 4 232 299,32 zł

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja sześciu placówek oświatowych podległych Gminie i położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. W/w prace będą prowadzone w: Przedszkolu nr 4 , Przedszkolu nr 6, Szkole Podstawowej nr1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 8. Projekt jest powiązany z działaniami rewitalizacyjnymi.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko. Zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków wpłynie na poprawę jakości powietrza. Dla projektu wybrano optymalny wariant realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wyniki audytu energetycznego.

Planuje się głównie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej. Modernizacja instalacji c.o. przewiduje: wymianę grzejników, instalację zaworów termostatycznych i podpionowych. Placówki będą wyposażone w system zarządzania energią – m.in. liczniki ciepła, pogodowe czujniki temperatury.

Realizacja projektu od 2016-03-17 do 2018-12-31, roboty budowlane: od I do IV kw. 2018 r.

W wyniku realizacji projektu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 790,92 tony równoważnika CO2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 6 sztuk, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 15 040,17 m2 . W projekcie uwzględniono wszystkie obowiązkowe wskaźniki kluczowe rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7 367,99 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 7367,99 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.

 


Umowa nr RPSW. 03.03.00-26-0021/167 o dofinansowanie projektu:

Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi 3 Efektywna  i zielona energia RPO WŚ na lata 2014-2020.

Wartość ogółem:  7 743 443,98 zł
Wartość środków kwalifikowanych: 6 085 478,34 zł
Wartość dofinansowania: 5 172 656,59 zł

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja 4 placówek oświatowych (Przedszkola nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, Zespołu Szkół Publicznych nr 4), Urzędu Miasta. Obiekty położone są na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i pełnią ważne funkcje społeczne na terenie OSI.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy działania 3.3, priorytetu inwestycyjnego 4c RPO WŚ na lata2014-2020 tj. zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko. Zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków wpłynie na poprawę jakości powietrza. Dla projektu wybrano optymalny wariant realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wyniki audytu energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej w przypadku Urzędu Miasta.

Planuje się: docieplanie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej. Modernizacja instalacji c.o. przewiduje: wymianę grzejników, instalację zaworów termostatycznych i podpionowych. Placówki będą wyposażone w system zarządzania energią m. in. liczniki ciepła, pogodowe czujniki temperatury. W Urzędzie Miasta przewiduje się wymianę oświetlenia i montaż paneli fotowoltaicznych. W dwóch obiektach zostaną wymienione piece na gazowe wraz z osprzętem.

Realizacja projektu od II kw. 2018 do IV kw. 2022r.

W wyniku realizacji projektu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 462,507 tony równoważnikaCO2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 5 sztuk, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 8471,74m2.

 


Umowa nr RPSW.06.06.00-26-0006/16-00 o dofinansowanie Projektu:

Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Dofinansowanie z EFRR w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Osi 6 Rozwój miast RPO WŚ na lata 2014-2020.

Wartość ogółem: 11 971 638,36 zł
Wartość środków kwalifikowanych: 11 523 783,96 zł
Wartość dofinansowania: 8 642 837,97 zł,
w tym
UE: 7 490 459,57 zł
Budżet państwa:1 152 378,40 zł

Obszary objęte projektem są zaniedbane i odseparowane od siebie. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji i realizacja skumulowanych działań scali osiedla. Przekształcenie terenu po jednostce wojskowej w centrum rekreacyjne oraz budowa świetlicy środowiskowej zintegruje mieszkańców i ożywi teren. Budowa monitoringu, termomodernizacja Bursy Szkolnej i remont Przedszkola zwiększą bezpieczeństwo i podniosą estetykę. Projekt kontynuuje rewitalizację Osiedla Rejów i ma strategiczne znaczenie dla obszaru.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Skarżysko-Kamienna, partnerem Powiat Skarżyski.

Gmina utworzy na Osiedlu Zachodnie przestrzeń rekreacyjną budując: skatepark, pumptrack, parkingi z drogami i infrastrukturę towarzyszącą, budynek wielofunkcyjnego (wc, stacja napraw rowerów samoobsługowa, świetlica środowiskowa), plac zabaw, kompleks boulderowy, ścieżkę rowerową. Gmina wyremontuje Przedszkole Nr 1 wraz z otoczeniem. W ramach konkursu urbanistyczno-architektonicznego opracowano koncepcję ścieżki edukacyjnej. Powiat wykona termomodernizację Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z montażem paneli fotowoltaicznych. Działania realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej. Nad robotami prowadzony będzie nadzór inwestorski. Przewidziano działania promocyjne.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi 3,57 ha, liczba wspartych obiektów infrastruktury wynosi 3 szt.

 


Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 o dofinansowanie Projektu:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Osi 3 Efektywna i zielona energia.

Wartość ogółem: 8 757 045,26 zł
Wartość środków kwalifikowanych: 8 235 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 999 920,00 zł

Projekt dotyczy wymiany 92,28% wszystkich opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na oświetlenie energooszczędne LED, w całej Gminie Skarżysko-Kamienna.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zmniejszy energochłonność sektora publicznego i zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 wpłynie na poprawę jakości powietrza, a tym samym na ochronę środowiska i zmniejszenie kosztów oświetlenia gminy. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, kierowców. Poprawie ulegnie estetyka miasta.

Wybrano optymalny wariant III realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wyniki audytu energetycznego. Zakłada on wyniesienie 92 szt. punktów sterowania poza stacje trafo, redukcję strumienia świetlnego, zastosowanie stałego strumienia (CLO) w całym czasie eksploatacji i modernizację: 4 706 szt. opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED, wymianę: 3 371 szt. wysięgników z osprzętem, 132 szt. zegarów astronomicznych.

Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i Gminnym Programie Rewitalizacji.

Realizacja projektu od 30.09.2019 do 30.12.2021r.

Projekt zgodny z osią priorytetową 3 Efektywna i zielona energia, działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPO WŚ 2014-2020 projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, dla OSI oraz z wymogami regulaminu konkursu.

W wyniku realizacji projektu planuje się zmodernizować 4706 sztuk źródeł oświetlenia. Oszczędność energii elektrycznej 2240,77 MWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar. 1806,06 tony równoważnika CO2; w obu wskaźnikach stanowi to 71% oszczędności.