Programy wsparcia dla przedsiębiorców

Chcąc wspomóc proces decyzyjny dotyczący lokalizacji inwestycji w Skarżysku-Kamiennej, przedstawiamy informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie skarżyskim, możliwości rozwoju firmy i wsparciu proponowanemu przez różne instytucje:

Prezentacja na temat możliwości finansowania szkoleń oraz usług rozwojowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

Prezentacja na temat form wsparcia, zasad i kryteriów przyznawania wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2020 roku.


PAKIET WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ CHOROBY COVID-19

W związku z istotnymi i nieprzewidywalnymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju oraz prognozowanymi, dalszymi trudnościami dla przedsiębiorców w nadchodzącym okresie, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, wprowadza od 20 kwietnia 2020 roku pakiet wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Skarżysku-Kamiennej.

Pakiet Wsparcia składa się z trzech filarów:

Filar I – Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych dla wszystkich przedsiębiorców, które obejmują:

1) Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;

2) Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

Filar II – Obniżka czynszu dla przedsiębiorców będących najemcami lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, która obejmuje:

1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez jednostkę organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił od 30% do 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.

2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z jednostką organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.

Filar III – Obniżka czynszu dla początkujących przedsiębiorców działających w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, która obejmuje:

1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił nie mniej niż 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.

2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Filar I. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi podatkowej wymaga przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na dokonanie oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przez organ udzielający ulgi, czyli Prezydenta Miasta. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie dodatkowych informacji wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 18 lub przesłać drogą pocztową. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bip.skarzysko.pl, zaś wzory formularzy do wypełnienia są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl. Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru I jest Pani Barbara Kasprzyk, tel. 41 25 20 125, email: b.kasprzyk@um.skarzysko.pl (osoby prawne), tel. 41 25 20 130 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), tel. 41 25 20 528 (podatek od środków transportowych), tel. 41 25 20 132 – kierownik Pani Urszula Sasal.

Filar II. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, przedsiębiorca powinien złożyć do jednostki organizacyjnej gminy, z którą zawarł umowę najmu. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo

2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Urzędu Miasta www.um.skarzysko.pl.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru II są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Dla większości przedsiębiorców osobami do kontaktu ze strony gminy będą:

1) dla umów najmu zawartych przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pan Sławomir Ciaś, tel. 501484592, email: coi@coi.skarzysko.pl

2) dla umów najmu zawartych przez Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej, pracownikiem do kontaktu jest Pani Monika Kuśmierczyk, tel. 41 25 20530, email: m.kusmierczyk@um.skarzysko.pl W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu należy skontaktować się z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, z którą przedsiębiorca zawarł umowę. Kierownik jednostki podejmie negocjacje wramach posiadanych kompetencji i możliwości finansowych jednostki.

Filar III. Wniosek w sprawie obniżki czynszu za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, przedsiębiorca powinien złożyć do Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Pomoc będzie mogła zostać przyznana przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

1) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji I kwartał 2020 roku do IV kwartał 2019 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności albo

2) wykażą spadek dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej o co najmniej 25% w relacji marzec 2020 roku do luty 2020 roku albo w relacji kwiecień 2020 roku do marzec 2020 roku, nie wynikający z sezonowości prowadzonej działalności; Wzór wniosku wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej http://www.coi.skarzysko.pl (zakładka Aktualności).

Pracownikiem do kontaktu w zakresie spraw związanych z uzyskaniem wsparcia w ramach filaru III jest Pan Dawid Kowalski, tel. 509 301 677, email: d.kowalski@coi.skarzysko.pl.

W przypadku zamiaru renegocjacji umowy najmu w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym należy skontaktować się z Dyrektorem Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, Panem Sławomirem Ciaś, tel. 501484592, email: coi@coi.skarzysko.pl.

KONTAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących pakietu wsparcia dla przedsiębiorców należy w pierwszej kolejności kontaktować się z pracownikami wyznaczonymi do kontaktu dla poszczególnych filarów wsparcia. Wszystkie swoje pytania i wątpliwości przedsiębiorcy mogą zawsze kierować do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej na adres poczty elektronicznej coi@coi.skarzysko.pl.

DO POBRANIA: