Pełnomocnik ds. Seniorów

Mateusz Dąbrowski
Pełnomocnik ds. Seniorów w Biurze Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Prezydent Miasta powołał swojego Pełnomocnika ds. Seniorów z dniem 1 marca 203 roku. Do zadań Pełnomocnika należy:

  • udział w kreowaniu polityki senioralnej miasta,
  • rozpoznawanie i stały monitoring potrzeb osób starszych i określanie ich priorytetów, a także inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb i zmierzających do poprawy warunków życia seniorów,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki senioralnej,
  • monitoring lokalnych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć adresowanych do osób starszych oraz upowszechnianie informacji o nich,
  • doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy,
  • podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,
  • reprezentowanie lub asystowanie Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej w spotkaniach, przedsięwzięciach i wydarzeniach poświęconych sprawom seniorów, a także sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 41 25 20 523 lub mailowego: m.dabrowski@um.skarzysko.pl.