Osiągnięte poziomy odzysku

Jednym z najważniejszych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie, gmina jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne).

Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Na podstawie danych przekazanych w sprawozdaniach przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poniżej osiągnięte przez gminę poziomy odzysku i recyklingu:

RokPoziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyrażony w %Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła wyrażony w %Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażony w %
2012167672
2013311974
201415583
2015415095
20169586
201736381
201811199
201910,16102,6983,25