Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny zapewnia jej posiadaczom zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport.

Kto może dostać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty i odebrać Kartę?

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122d
Referat Zdrowia
II piętro, pokój 205
tel. 41 25 20 118

Wymagane dokumenty

Składając wniosek, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

  • w przypadku rodzica: dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (dotyczy każdego z rodziców);
  • w przypadku małżonka rodzica: dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia: akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka): oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 5 i 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

  • wniosek wypełniony na formularzu;
  • dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. Roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Opłaty

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,56 zł. W przypadku składania wniosku tylko o Kartę mobilną (posiadając już Kartę plastikową) lub składając wniosek o Kartę plastikową (posiadając Kartę mobilną) opłata wynosi 9,21 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (w kasie Urzędu Miasta lub przelewem). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Kiedy otrzymuje się Kartę?

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta celem ich wydania.

Jak korzystać z Karty?

Aby skorzystać ze zniżki, należy swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

Gdzie można skorzystać z Karty?

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Zniżki oferowane są przez różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można wyszukać TUTAJ (https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr)

Jak długo ważny jest dokument

W przypadku rodziców – na całe ich życie.
W przypadku dzieci – do ukończenia 18 roku życia.
W przypadku dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny lub odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta – Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej Referatu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny w serwisie gov.pl – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

DO POBRANIA: