Miejskie Inwestycje

MIEJSKIE INWESTYCJE SP Z O.O.
ul. Legionów 122 D, lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel. 41 254 70 10; 41 254 70 11
e-mail: kontakt@miejskieinwestycje.pl
www.miejskieinwestycje.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000808690

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Robert Artur Pajek

Rada Nadzorcza:
Marcin Ożóg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Pawełczyk – Członek Rady Nadzorczej
Anna Szymkowiak – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:
Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr IX/48/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ). Spółka została zarejestrowana w dniu 16 października 2019 roku.

Kapitał zakładowy:
Kapitał zakładowy: 40 600 000 zł
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100%

Przedmiot działania:
Celem Spółki Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizowanie zadań Gminy Skarżysko-Kamienna o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności polegających na wykonywaniu obsługi inwestycyjnej na rzecz Gminy, w tym budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy wszelkich obiektów gminnych służących do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.