Miejsca zagospodarowania odpadów

Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla Rejonu 6, w którym znajduje się gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

Rodzaj regionalnej instalacjiFunkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnychInstalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzyskuKońskie
ul. Spacerowa
Skarżysko-Kamienna
ul. Mościckiego 43
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnychKońskie
ul. Spacerowa
Włoszczowa
ul. Przedborska
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnychKońskie
ul. Spacerowa
Włoszczowa
ul. Przedborska,

Janik
ul. Borowska 1