Międzynarodowe Forum Inwestycyjne
International Investment Forum

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku-Kamiennej organizowane jest od 2016 roku. Obecnie jest jednym z najważniejszych wydarzeń o znaczeniu gospodarczym w województwie świętokrzyskim.

Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, jak również zacieśnianie więzi między gospodarkami i zachęcenie polskich przedsiębiorców do aktywności na rynkach innych krajów. W czasie MFI prezentowany jest również rosnący potencjał Skarżyska-Kamiennej, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny.

W dotychczasowych edycjach Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego brali udział przedstawiciele świata biznesu, instytucji otoczenia biznesu i samorządu z Polski oraz z zagranicy (m.in. z USA, Włoch, Francji, Ukrainy, Białorusi).

Dlaczego warto wziąć udział w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku-Kamiennej?

Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).

Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona jest symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.

Do udziału w MFI zapraszamy przede wszystkim firmy, które chcą rozwijać się na rynkach krajowych i zagranicznych, a także poszukują partnerów do współpracy w zakresie sprzedaży, jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja uczestników: www.mfi.skarzysko.pl


The International Investment Forum in Skarżysko-Kamienna has been organized since 2016. Currently, it is one of the most important events of economic importance in the Świętokrzyskie Voivodeship.

The aim of the International Investment Forum is to help in establishing contacts between entrepreneurs from Poland and abroad, as well as to strengthen ties between economies and encourage Polish entrepreneurs to be active in the markets of other countries. The IIF (Pl-MFI) also presents the growing potential of Skarżysko-Kamienna, regional and local entrepreneurs, human capital and logistic potential.

The previous editions of the International Investment Forum were attended by representatives of the business world, business environment institutions and local government from Poland and abroad (including the USA, Italy, France, Ukraine, Belarus).

Why is it worth taking part in the International Investment Forum in Skarżysko-Kamienna?

Thanks to the cooperation with important foreign partners, the International Investment Forum is an ideal place to establish valuable professional contacts and meet valued experts from industries important from the point of view of running a business (finance, strategy of building a competitive advantage, marketing, etc.).

The accompanying conference of IIF is simultaneously translated into English and Russian. B2B meetings are also organized, allowing to establish new and interesting business contacts.

We invite companies that want to develop on domestic and foreign markets, and are looking for partners to cooperate in the sales and purchase of various types of goods and services, to participate in the  International Investment Forum.

More information about the event and registration of participants: www.mfi.skarzysko.pl