Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej nr 13/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Myszka
Wiceprzewodnicząca Komisji – Teresa Smulczyńska
Sekretarz Komisji – Urszula Wiśniewska

Zadania komisji

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U. z 2019 poz. 2277).

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

W ramach Komisji działają stałe podkomisje:

1. podkomisja motywacyjno-interwencyjna,
2. podkomisja ds. przemocy w rodzinie
3. podkomisja ds. profilaktyki problemowej,
4. podkomisja ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podkomisja motywacyjno-interwencyjna podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 • przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy,
 • kieruje na badania do lekarzy biegłych z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie,
 • składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

Podkomisja ds. przemocy w rodzinie zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiar przemocy (dorosłych i dzieci) oraz monitorowaniem sytuacji rodziny.

Podkomisja ds. profilaktyki problemowej podejmuje następujące działania:

 • opiniuje oferty programowe składane corocznie przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których propozycje są ujęte w projekcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (GPPiRPA) i są zgodne ze standardami współczesnej profilaktyki;
 • zajmuje się działalnością informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a tkaże działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • prowadzi działania monitorujące przebieg realizacji programów i działań profilaktycznych finansowanych w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • opracowuje metody ewaluacji programów profilaktyki oraz pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dla świetlic i obozów socjoterapeutycznych, oraz prowadzi ewaluację w oparciu o te metody;
 • wydawanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz informują, czy dana placówka ubiegająca się o zezwolenie mieści się w limicie punktów ustalonych w drodze uchwały rady miasta.

Członkowie podkomisji ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

 • przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
 • organizują działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.

Procedura zobowiązania do leczenia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,
 • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,
 • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
 • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłych lekarzy w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, z Rodzinną Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Sądem Rejonowym, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą Powiatową Policją.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Formularz wniosku składa się w siedzibie Komisji Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, Biuro Obsługi Interesanta.