Elektrośmieci

Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

Elektrośmieci należy zbierać selektywnie, następnie poddać procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

W naszej gminie elektrośmieci odbierane są w takich samych terminach jak odpady wielkogabarytowe.

Odpady tego rodzaju nie mogą być wyrzucane do ogólnych pojemników na odpady, tylko przekazywane do specjalnych punktów zajmujących się ich zbieraniem.

Mieszkańcy mogą również oddawać kompletne elektrośmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Asfaltowej 1.

Więcej o elektrośmieciach::