Edukacja ekologiczna

PRZYPOMINAMY: SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA

6 września 2019 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na mieszkańców obowiązek segregacji. Obowiązujące w całym kraju przepisy egzekwowane są również w Skarżysku, dlatego na poniższej grafice przypominamy zasady selektywnego zbierania odpadów i kolory worków/pojemników przypisane do każdej z frakcji odpadów.

CZY SEGREGACJA MA SENS?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Ministerstwo Środowiska o nowym systemie segregacji odpadów, z których można się dowiedzieć, jak segregować odpady, jak działa recykling, dlaczego segregacja ma sens, jak działa przydomowy kompostownik, jak zmniejszyć ilość produkowanych śmieci – www.naszesmieci.mos.gov.pl/

ZERO WASTE

Zachęcamy do obejrzenia programu edukacyjno-informacyjnego na temat zasady „zero waste”, czyli świadomego kupowania nowych produktów i ograniczania ilości produkowanych odpadów.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – CO TO JEST I JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?

Nie wszystkie wytworzone przez mieszkańców odpady ze względu na swój rozmiar, wagę czy skład mogą być wyrzucane do pojemników czy kontenerów na śmieci. Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci odbierane są osobno, według obowiązującego harmonogramu. Przypominamy więc, czym są wielkogabaryty i jak z nimi postępować.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE TO: meble (np. stoły, szafy, krzesła, sofy), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, elementy wyposażenia wnętrz, rowery, zabawki dużych rozmiarów, a także urządzenia zasilane elektrycznie (np. lodówki, telewizory, pralki).

UWAGA! DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne (takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety), jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.

Obiór odpadów wielkogabarytowych w Skarżysku odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem:

– w budynkach jednorodzinnych odbiór odbywa się raz na kwartał (w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień),

– w przypadku budynków wielorodzinnych odbiór odbywa się raz w miesiącu (w każdy ostatni wtorek miesiąca).

Odpady wielkogabarytowe należy przygotować i wystawić do odbioru bezpośrednio przed datą ich zbiórki. Wystawianie (szczególnie przy zabudowie wielorodzinnej) starych mebli czy zużytego sprzętu elektrycznego na długo przed planowaną datą odbioru powoduje zaleganie odpadów przy altanach śmietnikowych.

Przypominamy również, że każdy mieszkaniec może – niezależnie od daty – oddać bezpłatnie odpady (w tym również wielkogabaryty) do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Asfaltowa 1). W PSZOK odpady przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie.

CO ZROBIĆ Z GRUZEM PO REMONCIE?

Przypominamy mieszkańcom remontującym lub planującym remont mieszkania, że odpady budowlane i rozbiórkowe nie mogą być wyrzucane do pojemników na odpady komunalne, ani też gromadzone przy altanach i kontenerach. Jak więc legalnie i bezproblemowo pozbyć się tego rodzaju odpadów?

Gdy mieszkanie remontuje firma…

Osoby, które do remontu lub prac budowlanych wynajmują firmę, nie muszą martwić się o uprzątniecie gruzu betonowego czy ceglanego, materiałów ceramicznych, tapet, waty szklanej, styropianu i innych tego typu odpadów remontowych i rozbiórkowych. Ich zagospodarowanie jest obowiązkiem firmy zatrudnionej do pracy. Jak wynika z Ustawy o odpadach, wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów i to on powinien zadbać o ich prawidłowe zagospodarowanie.

Gdy remont prowadzimy sami…

Odpady poremontowe (między innymi gruz, zerwane tapety, czy ceramika) nadal często wyrzucane są przez mieszkańców przy kontenerach na śmieci lub w altanach śmietnikowych. W ten sposób tworzą się nielegalne wysypiska śmieci – często w centrum osiedla. Mieszkańcy samodzielnie prowadzący prace remontowe powinni jednak pamiętać, że powinni dostarczyć odpady poremontowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Asfaltowa 1). O zasadach i limitach przyjmowanych odpadów można przeczytać w zakładce PSZOK.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW!

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje o bezwzględnym zakazie spalania w kotłowniach domowych wszelkiego rodzaju odpadów.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ NA LATA 2013-2020 zawarto informację, że w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów związanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków, nawożeniem i spalaniem resztek pożniwnych powstają zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska (Niska Emisja).

Procesowi spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja m.in. takich substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i metale ciężkie. Spaliny emitowane przez kominy niższe niż 40 m, w tym najczęściej przez kominy o wysokości około 10m, rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery.

Problem ograniczenia niskiej emisji potęguje powszechność wykorzystywania paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci w domowych instalacjach grzewczych. Spalanie śmieci powoduje uwalnianie do atmosfery niebezpiecznych dla zdrowia substancji (takich jak benzo(a)piren, dioksyny, czy farany), jest to proceder szczególnie szkodliwy dla lokalnej społeczności.