Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Zielna 12
Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel. 41 25 25 055
e-mail: dsds_skarzysko@op.pl

Kierownik:
Bożena Karpeta

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Skarżyska-Kamiennej, powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.

Dom jest ośrodkiem wsparcia typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna.

Cel działania Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy to:
1) pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby,
2) prowadzenie działań wspierająco-aktywizujących zmierzających do nabycia umiejętności życiowych i społecznych zwiększających zakres samodzielnego funkcjonowania,
3) pobudzanie i rozwój aktywności osób chorych psychicznie, ich integrację ze środowiskiem i zapobieganie społecznej izolacji tych osób,
4) wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
5) inicjowanie współpracy z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami służby zdrowia, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, kościołami, osobami prywatnymi i innymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.