DEKALOG RODZINY – podsumowanie projektu

Dobiega końca realizowany przez Gminę Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020 roku projekt „DEKALOG RODZINY” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego celem była poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców)
i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej. Docelowo wsparciem objętych zostało 127 dzieci (68 dziewcząt i 59 chłopców), 55 osób z ich otoczenia (48 kobiet, 7 mężczyzn) oraz 14 wychowawców (11 kobiet i 3 mężczyzn).

Podstawą wszystkich podejmowanych działań był Indywidualny Plan Wsparcia opracowany dla każdego dziecka i jego otoczenia.

W ramach projektu dzieci, oprócz codziennych zajęć świetlicowych, brały udział w szeregu zajęć dodatkowych zmierzających do rozwoju kompetencji kluczowych:

  • osobistych, społecznych – zajęcia z psychologiem – trening kompetencji życiowych, podczas których dowiedziały się m.in. czym jest asertywność, jak skutecznie budować więzi, pozytywne relacje w rodzinie i grupie rówieśniczej, a także czym jest równość szans i niedyskryminacja;
  • obywatelskich – zajęcia z prawnikiem „prawo dla dzieci”, podczas których poznawały swoje prawa, dowiadywały się, jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, gdy są one naruszane, rozmawiano również o bezpieczeństwie w sieci oraz o tym, dlaczego równość szans jest ważna dla każdego z nas;
  • w zakresie przedsiębiorczości, podczas zajęć grupowych – kalejdoskop zawodów – dziewczęta i chłopcy zapoznawali się z zawodami przyszłości, analizowali swój potencjał i mocne stron, następnie starsze dzieci (>12 lat) odbyły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, co jest szczególnie istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki;
  • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – dziewczęta i chłopcy brali udział w zajęciach plastycznych i muzycznych. Ich celem było budowanie poczucia estetyki, ekspresji ruchowej, poprawa wiary w siebie, kształtowanie zainteresowań, umiejętności plastycznych, zapoznanie z kulturą plastyczną, wyzwalanie ekspresji, rozwijanie twórczej inicjatywy, pomysłowości oraz pobudzanie rozwoju.

W ramach warsztatów profilaktycznych omawiane były zagadnienia m.in. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i agresji, komunikacji oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Podczas warsztatów z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnicy dowiedzieli się, jak udzielić pomocy w nagłych przypadkach, poznali zasady bezpiecznego zachowania podczas zabawy, na ulicy, podczas imprez masowych, wypoczynku, w tym w górach i nad wodą. Każde dziecko otrzymało też apteczkę i paszport bezpieczeństwa.

Ponadto w ramach projektu zorganizowany były formy spędzania czasu wolnego w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci uczestniczyły w dwutygodniowych zajęciach wypełnionych atrakcjami, z elementami programów profilaktycznych.

Osoby z otoczenia dzieci – rodzice, opiekunowie wzięli udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich, zapewniony mieli też stały dostęp do indywidualnego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień.

Wychowawcy bezpośrednio pracujący z dziećmi i młodzieżą w świetlicach odbyli szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji oraz 4 szkolenia branżowe z zakresu interwencji w sytuacji konfliktu w grupie, metod/technik pracy socjoterapeutycznej, sposobów radzenia sobie z zaburzeniami zachowania u dzieci oraz wczesnej profilaktyki uzależnień. Szczegółowe programy warsztatów zostały uzgodnione na początku realizacji projektu z wychowawcami, biorąc pod uwagę zgłaszane przez nich aktualne problemy w ich codziennej pracy z dziećmi. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a zdobyta wiedza z pewnością przyczyniła się do wzrostu ich kompetencji oraz przełożyła się na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych.

Zwieńczeniem projektu miało być uroczyste spotkanie mikołajkowe połączone z podsumowaniem projektu. Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną wyglądało zupełnie inaczej, niż planowaliśmy… Spotkanie w tak dużej grupie nie odbyło się. Jednak nie mogło w tym szczególnym dniu zabraknąć prezentów od św. Mikołaja, któremu dzielnie pomagali prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig oraz zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński. Paczki trafiły do wychowawców ze świetlic, którzy przekażą upominki bezpośrednio dzieciom.

W ramach podsumowania projektu, dzieci z każdej ze świetlic podczas zajęć plastycznych przygotowały plakat DEKALOG RODZINY. W Urzędzie Miasta w Skarżysku- Kamiennej zorganizowana została ich wystawa. Stały się one także tematem przewodnim kalendarzy na rok 2021. Zostały one przekazane do świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla uczestników projektu.

Projekt „Dekalog rodziny” zmierza do końca… Wierzymy, że choć przyszło nam go realizować
w bardzo trudnych warunkach związanych z pandemią COVID-19, to jednak jego pozytywne efekty zaowocują na przyszłość. Nie udałoby się to bez ogromnego zaangażowania wychowawców świetlic, specjalistów prowadzących zajęcia i wszystkich uczestników i uczestniczek projektu. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za ten wspólnie spędzony rok!

PREZENTACJA Z PODSUMOWANIEM PROJEKTU – ZAPRASZAMY DO POBRANIA I OBEJRZENIA