Celsium

CELSIUM SP. Z O.O.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel. 41 252 89 80
fax 41 252 89 83
e-mail: celsium@celsium.pl
www.celsium.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000044466

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna
EPS Polska Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Zarząd

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Michał Gacek
Wiceprezes Zarządu – Monika Stypułkowska

Rada Nadzorcza:

Beata Kurdelska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Nowak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maciej Śniegowski – Członek Rady Nadzorczej
Bożena Iskra – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Skorża – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 7/92 z dnia 6.02.1992 roku w sprawie utworzenia jedoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powołano do życia Energetykę Cieplną m. Skarżysko-Kamienna. Umowa Spółki została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gospodarczym w Kielcach w dniu 12 marca 1992 roku. W roku 2000 do Spółki Energetyka Cieplna przystąpił nowy wspólnik tj. MVV ESCO Polska SA, obecnie EPS Polska Holding Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy:

17 632 500,00 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 12,17%
Udział EPS Polska Holding Sp. z o.o. – 87,83%

Przedmiot działania:

– obróbka mechaniczna elementów metalowych,
– naprawa i konserwacja maszyn,
– naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
– instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
– handel energią elektryczną,
– wytwarzanie i zaopatrywanie w porę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
– roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– roboty budowlane specjalistyczne,
– handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
– handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
– handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
– transport drogowy towarów,
– działalność pozostałych agencji transportowych,
– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
– działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
– pozostałe badania i analizy techniczne,
– wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
– wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.