Dyżury wakacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.01.2024r w roku szkolnym 2023/2024 dyżur wakacyjny będą pełniły niżej wymienione przedszkola:

Lp. Nazwa placówki Adres placówki Termin dyżuru wakacyjnego
od do
1. Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Rynek 63 01.07.2024 31.07.2024
2. Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Zielna 27 01.07.2024 31.07.2024
3. Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Spółdzielcza 18 01.07.2024 31.07.2024
4. Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Zwycięzców 13 01.08.2024 30.08.2024
5. Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Sikorskiego 17 01.08.2024 30.08.2024
6. Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5 01.08.2024 30.08.2024

Zasady ogólne

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.

2. W okresie wakacyjnym realizowane są wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla dzieci, których rodzice / opiekunowie pracują.

4. Decyzje o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli pełniących dyżur w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola:

a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola, które pełni dyżur;

b) w drugiej kolejności dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do innych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna;

c) w trzeciej kolejności dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną od 1 września 2024 r., z niepublicznych przedszkoli i inne pod warunkiem, że przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.

6. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

  • wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.
  • potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu w terminie określonym przez dyrektora dyżurującego przedszkola (potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola).

7. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna jest w każdym Przedszkolu, na stronie internetowej placówki oraz stanowi załącznik do niniejszych zasad.

8. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 31 maja 2024 r.

9. Ostateczna informacja dotycząca przyjęcia dzieci dyżurujących placówek w okresie lipiec-sierpień 2024 r. zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy przedszkoli.

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share