XXX sesja Rady Miasta – porządek obrad

W poniedziałek, 30 listopada odbędzie się XXX sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się zdalnie. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.30.

Porządek obrad
XXX Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 30.11.2020r., godz. 10.30.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

2.  Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

3.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej  Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

5. Gminna gospodarka odpadami – realizacja zadań wynikających z ustawy  z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach oraz niektórych innych ustaw.

6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

8. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2030”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta godz. 8.00.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share