Projekt „Pracujemy!” – rekrutacja trwa

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” realizuje projekt „Pracujemy!”, finansowany przez Unię Europejską. Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r.

Realizator działań: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Zadanie 1 – Aktywizacja zawodowa dla 1000 niepracujących osób z niepełnosprawnościami

Zadanie 2 – Wsparcie dla 1000 pracujących osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników i aby rezultat ten został utrzymany przez min. 3 miesiące.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:

   a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

   b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

   c) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

   a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,

   b) zamieszkują na terytorium Polski,

   c) nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),

e) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.ekon.org.pl.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share