Informacja w sprawie dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skarżysku- Kamiennej przypomina, że realizuje zadania z zakresu wypłaty dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 759 ze zm.)

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski przyjmowane są w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024.

Sprawy dotyczące dodatku osłonowego należy kierować do:

  • Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Sikorskiego 19, pokój 07, tel.: 041 25 29 147, 041 25 29 149,
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Prusa 3a, tel.: 041 25 29 122, 041 25 29 120.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość przyznanego dodatku uzależniona będzie od źródła ogrzewania oraz ilości osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 ustawy o dodatku osłonowym po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 6).

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przypomina, iż termin składania wniosków upływa  30  kwietnia  2024 r.

Tekst sporządzono na podstawie USTAWY z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j.Dz. U.2023 poz.759 ze zm.).

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share