Zakład Komunikacji Miejskiej

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP Z O.O.
ul. Rzemieślnicza 5 lok. 14
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
e-mail: biuro@zkm.skarzysko.pl
www.zkm.skarzysko.pl

Telefony:
Sekretariat – 41 310 93 90
Dyspozytor – 41 310 93 93, 512 502 135
Kierownik Działu przewozów – 41 310 93 94

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000830211

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu –

Rada Nadzorcza:

Wojciech Nawrocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Piotr Górczyński – Członek Rady Nadzorczej
Robert Mach – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Wilk – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/54/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Skarżysko-Kamienna pod nazwą: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Akt założycielski został podpisany w dniu 17 września 2019 r.

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy: 2 650 000 PLN (5300 udziałów)
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100%

Przedmiot działania:

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.