Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto nr 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064

w terminach:

1. do 15 marca
2. do 15 czerwca
3. do 15 września
4. do 15 grudnia

Opłatę „śmieciową” można wnosić również miesięcznie, jednak należy pamiętać, że suma kwartalnej opłaty powinna zamykać się 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.