Miejskie Usługi Komunalne

MIEJSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP Z O.O.
Aleja Legionów 122 D, lokal 103
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel. 41 251 21 06
e-mail: muk@muk.skarzysko.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000039362

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Paweł Wykrota

Rada Nadzorcza:

Jarosław Tarasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Iskra – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Konkol – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Spółka powstała z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę Gminy Skarżysko-Kamienna na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 1/20/97 z 27 lutego 1997 roku. Umowa Spółki została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Kielcach w dniu 21 maja 1997 roku. W roku 2004 do Spółki MUK przystąpił nowy wspólnik tj. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o. W 2017 roku Gmina Skarżysko-Kamienna odkupiła wszystkie udziały od Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. (następny prawnego Almax Sp. z o.o.) i stała się jedynym udziałowcem Spółki MUK.

Kapitał zakładowy:

2 430 500 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100% (4861 udziałów)

Przedmiot działania:

– przetwarzanie odpadów,
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę,
– pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
– sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
– transport drogowy towarów,
– obsługa nieruchomości,
– informatyka,
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
– reklama,
– sprzątanie i czyszczenie obiektów,
– działalność komercyjna pozostała
– kierowanie w zakresie działalności społecznej,
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,
– działalność usługowa pozostała.