Miejska Komunikacja Samochodowa

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.
ul. 1 Maja 103
26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000148819

Kontakt:
tel. 41 251 23 23; 41 251 28 95
fax: 41 251 29 62
e-mail: biuro@mks.skarzysko.pl, dzialruchu@mks.skarzysko.pl
www.mks.skarzysko.pl

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Bartosz Iskra

Rada Nadzorcza:

Diana Niewczas-Nowak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Muszyńska-Marzec – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Ziętal – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Michał Serek – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w jednoosobową spółkę Gminy Skarżysko-Kamienna na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 1/22/97 z 27 lutego 1997 roku. Umowa Spółki została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Kielcach w dniu 21 maja 1997 roku.

Kapitał zakładowy:

6 978 000 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100%

Przedmiot działania:

– transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
– pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
– transport drogowy towarów,
– konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
– pozostałe badania i analizy techniczne,
– sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
– sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– działalność agencji reklamowych,
– pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.