Centrum Obsługi Inwestora
Investor Assistance Center

Centrum Obsługi Inwestora to miejska jednostka powołana w celu udzielania kompleksowego wsparcia inwestorom zewnętrznym oraz lokalnym przedsiębiorcom, a także w celu profesjonalnej promocji potencjału gospodarczego miasta.

Przedsiębiorcy otrzymują od zespołu Centrum Obsługi Inwestora pełną informację o potencjale miasta i regionu świętokrzyskiego, dostępnych terenach inwestycyjnych, halach i biurach, a także pomoc w rozpoczęciu działalności, w procesie rekrutacji pracowników oraz w rozwoju firmy na terenie miasta.

Centrum Obsługi Inwestora uzyskało wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i świadczy bezpłatne usługi w zakresie: pozyskiwania i upowszechniania ofert pracy oraz inicjowania i organizowania kontaktów osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami.

Centrum koordynuje także umowę zawartą z Targami Kielce – jednym z największych ośrodków wystawienniczych w Polsce, dzięki której przedsiębiorcy z terenu miasta i powiatu skarżyskiego mogą wystawiać się na imprezach targowych na preferencyjnych warunkach i przy wsparciu organizacyjnym ze strony COI.

W Centrum Obsługi Inwestora działa także Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, w którym przedsiębiorcy mogli m.in. zweryfikować możliwość starania się o preferencyjną pożyczkę oraz pobrać wymagane formularze.

COI organizuje również Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, które od 2016 roku skupia w Skarżysku-Kamiennej przedstawicieli świata biznesu, otoczenia biznesu i samorządu z Polski i zagranicy. Głównym celem Forum jest promocja potencjału inwestycyjnego Skarżyska-Kamiennej i regionu, wsparcie przedsiębiorców w nawiązywaniu cennych kontaktów biznesowych, wymiana wiedzy i doświadczeń.

W ofercie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej znajdują się:

– Skarżyski Inkubator Technologiczny
– Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości
– biura w biurowcu przy ulicy Legionów 122D
– przestrzeń coworkingowa typu open space
– możliwość wynajęcia wirtualnego biura
– możliwość wynajęcia sali konferencyjnej.

KONTAKT:
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Legionów 122 D
26-110 Skarżysko-Kamienna
I piętro, pokój 116
e-mail: coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl

  • 575 757 204 – Centrala telefoniczna Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
  • 577 557 729 – Dyrektor Centrum Obsług Inwestora
  • 577 757 709 – Główny Księgowy, Zespół ds. Obsługi Księgowej
  • 577 677 637 – Sekretariat, Stanowisko ds. Obsługi Lokali Biurowych
  • 577 556 636 – Stanowisko ds. Obsługi Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  • 577 757 056 – Stanowisko ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów
  • 577 757 732 – Stanowisko ds. Obsługi Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego
  • 577 556 624 – Radca Prawny, Zespół ds. Obsługi Prawno-Organizacyjnej
  • 577 556 686 – Stanowisko ds. Promocji


Dyrektor
– Sławomir Ciaś


The Investor Assistance Center is a municipal unit established to provide comprehensive support to external investors and local entrepreneurs, as well as to professionally promote the city’s economic potential.

Entrepreneurs receive from the Center’s team full information about the potential of the city and the Świętokrzyskie region, available investment areas, halls and offices, as well as the assistance in starting a business, in the recruitment process and in the company’s development in the city.

COI has been entered into the register of entities that run employment agencies and provides free services in the following areas: acquiring and disseminating job offers as well as initiating and organizing contacts between jobseekers and employers.

The Center also coordinates the contract concluded with Targi Kielce – one of the largest exhibition centers in Poland, thanks to which entrepreneurs from the city and the Skarżysko poviat can exhibit at trade fairs on preferential terms and with organizational support from COI.

At the ICenter, there is also an Information Point of the Świętokrzyskie Voivodeship Loan Fund, where entrepreneurs could, verify the possibility of applying for a preferential loan and download the required forms.

COI also organizes the International Investment Forum, which, since 2016, brings together representatives of the business world, business environment and local government from Poland and abroad. The main goal of the Forum is to promote the investment potential of Skarżysko-Kamienna and the region, support entrepreneurs in establishing valuable business contacts, and exchange knowledge and experiences.

The offer of Center in Skarżysko-Kamienna includes:

– Skarżysko Technology Incubator
– Skarżysko Incubator of Entrepreneurship
– offices in the office building at Legionów 112D Street
– open coworking space
– possibility to rent a virtual office
– possibility to rent a conference room.

CONTACT:
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Legionów 122 D
26-110 Skarżysko-Kamienna
I piętro, pokój 116
tel. 575 757 204
e-mail: coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl

Director – Sławomir Ciaś