Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 21.07.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
że na wniosek            
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

w dniu 17.07.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/85/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie hali sportowej wraz z zapleczem, miejscami postojowymi do 40 stanowisk oraz boisk szkolnych do piłki ręcznej i koszykowej  przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego przy ulicy 1go Maja 82 (na działkach nr ewid.73/2 i 73/3)  w Skarżysku-Kamiennej.


    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 18.07.2008r do 31.07.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 14.08.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um