Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 05.03.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJz a w i a d a m i a,


że na wniosek Pana Artura Machula pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 04.03.2008r. została wydana decyzja znak: PŚ.IV-7331/164/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej do budynku produkcyjnego ul. Legionów 122 oraz budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach : Legionów, Jaracza, Szkolnej i Osterwy na działkach ( nr ewid. dz. 20, 2/3, 4, 2/1, 3/1, 5/1, 7, 8, 15, 22/1, 6) w Skarżysku -Kamiennej .


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 05.03.2008r. do 18.03.2008r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 01.04.2008r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um