Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennejw dniu 28.09.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/92/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na działkach przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 (nr ewid. dz. 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 340/7, 339, 183/2, 94, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2, 341/6, 341/7) w Skarżysku-Kamiennej;

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. Nr 41- 25-20-169) w dniach od 18.10.2007r do 31.10.2007r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 14.11.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.P r e z y d e n t M i a s t a
Roman Wojcieszek

z dnia 16.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalowanie na obiekcie budowlanym zespołu anten jako urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne oraz budowa wolnostojących szaf telekomunikacyjnych na dachu budynku w ramach modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 55117.10_Skarżysko Place”, na działce nr 138/6 przy ul. Mickiewicza 16 w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 16.10.2007r. do 30.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 13.11.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 03.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a


że na wniosek Pana Andrzeja Merta pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Era Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181 w Warszawie, w dniu 14.09.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego montażu masztu stalowego telefonii komórkowej na dachu dudynku hotelu „Komes” na działce przy ulicy Legionów 130 (nr ewid. dz. 9/10) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.10.2007r. do 16.10.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 23.10.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 02.10.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a


że na wniosek Pana Pawła Frandlucha pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Era Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181 w Warszawie, w dniu 10.09.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu wieży strunobetonowej typu „Pfleiderer” o wys.40,0m wraz z antenami oraz dwoma kontenerami technicznymi na działce przy ulicy Wiejskiej (nr ewid. dz. 30/9) w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
S t r o n y w s p r a w i e mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.10.2007r. do 16.10.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 23.10.2007r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 28.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 27.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krakowskiej od nr 117 do nr 157 w Skarżysku-Kamiennej” na działkach 348/4, 348/5, 345/1, 342/5, 341/6, 341/7, 340/7, 339, 334/3, 331/5, 329/5, 328/5, 326/4, 326/5, 324/3, 320/4, 319, 317/1, 314/2, 375/2, 313/2 ark. mapy 48 i 183/2, 94 ark. mapy 50.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie od 28.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 26.10.2007r. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 21.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jedn. z późn. zm. )


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,że inwestycja pn: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/270, 1/271 w dniu 19.09.2007r. została umieszczona w Publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach wymagających udziału społeczeństwa.

Jednocześnie wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 21.09.2007r. do 12.10.2007r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 13.09.2007

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą

„Kopernika po wschodniej stronie”Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwały Nr IX/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok.120 ha w rejonie ulic: Kopernika, Wiejskiej, terenów PKP, rzeki Oleśnicy na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, który przeznacza się pod: usługi, handel, przemysł, aktywność gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami, parkingi, zieleń urządzoną i izolacyjną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 w terminie do 05.10.2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 05.09.2007

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJPREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek

Gminy Skarżysko – Kamienna


w dniu 20.08.2007r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/100/07 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetleniowej w ulicy Sikorskiego (nr ewid. 119) na odcinku między ulicą Norwida, a ulicą Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej.Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 05.09.2007r. do 18.09.2007r.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 03.10.2007r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t M i a s t a

Roman Wojcieszekbip
 

um

um

mbti um