Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.06.2008


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1c , 3 i 10 oraz art. 32 w związku z art. 34 ust.1 i art.43 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a, że


projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „KOPERNIKA II” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą o której mowa w przepisach o ochronie środowiska i ekofizjografią zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się w terminie od 03.06.2008r. do 01.07.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 77, oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

z dnia 03.06.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika II” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art.17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XI/60/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27.06.2007r.


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika II” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 03.06.2008r. – 01.07.2008r., w siedzibie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej pokój nr 77, w godz. od 900-1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.06.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w pokoju nr 5 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2008r. (włącznie)

PREZYDENT MIASTA
Roman Wojcieszekbip
 

um

um

mbti um