Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„Krakowska - Południowa”

Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamienna uchwały Nr XXIII/58/2008 z dnia 29 maja 2008r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Paryska, Krakowska, Piłsudskiego, Sikorskiego, Południowa i Norwida w Skarżysku-Kamiennej, który przeznacza się pod: obiekt wielkopowierzchniowy, zabudowę mieszkaniową z obiektami towarzyszącymi, tereny handlu i usług oraz zieleń urządzoną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
      Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18   w terminie do 10.12.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    Prezydent Miasta

                                                          Roman Wojcieszek

z dnia 17.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska”
na obszarze  miasta  Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XV/54/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 24.06.2004r.

   z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 25.11.2008r.–24.12.2008r., w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pokój nr 77, w godz. od 9.00-14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w pokoju nr 5 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2009r.  (włącznie)

                                                                                   PREZYDENT  MIASTA

                                                                                        Roman  Wojcieszek

z dnia 13.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

       że na wniosek Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.,
w dniu 22.08.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla „Żeromskiego II, w rejonie ulic Powstańców Warszawy, Spółdzielczej, Sezamkowej, Pułaskiego na działkach o numerach ewidencyjnych : 92/4,  152/7,  74,  72/1,  72/2,  72/3,  71,  70,  68/10,  133,  143/2,  136,  149/7,  149/8,  149/2,  149/5,  132/6,  146/5,  146/8,  146/9,  146/10,  147/1w  Skarżysku –Kamiennej.
 

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 12.11.2008r. do 25.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 02.12.2008r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 13.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek
Gminy Skarżysko – Kamienna

w dniu  13.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/130/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (przemysł elektroniczny i mechaniczny) wraz z placem manewrowym, parkingiem do 60 stanowisk na działce nr ewid. 1/364 i 1/332 przy ulicy Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie zadania pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej”.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 14.11.2008r do 27.11.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 11.12.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


                                                                             P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 12.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

    że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach,
w dniu 12.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/127/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 75, 76.

    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 12.11.2008r. do 26.11.2008r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 10.12.2008r.
   Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
   że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 29.10.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej kładki dla pieszych na kładkę pieszo-rowerową wraz z obustronnymi dojazdami (dojściami) do kładki przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/3, 50, 22/1 (ark 35, obr 4), 61/2, 63/2, 63/3, 62/1 (ark 36, obr 4).

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 06.11.2008r. do 20.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 27.11.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 05.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 04.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/136/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Niskiej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przekładki kolidującego uzbrojenia na działkach: 352, 376 (ark 44 obr 10), 145, 152 (ark 42 obr 9).
    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 04.11.2008r. do 18.11.2008r.
  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 02.12.2008r.
   Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 4.11.2008

OBWIESZCZENIE
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia,
   

że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach, w dniu 10.10.2008r. (wniosek uzupełniono dnia 31.10.2008) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Obuwniczej i Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/20, 1/22, 1/49;


    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 04.11.2008r. do 18.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 25.11.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 4.11.2008

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia,

że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach, w dniu 29.10.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/105/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/33, 2/2, 2/16, 2/17, 1/314, 1/315, 1/160, 1/154, 1/155, 1/156, 1/181, 1/182, 1/183, 1/282.

    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 29.10.2008r. do 12.11.2008r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 26.11.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 30.10.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

    że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 29.10.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/146/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fontanny wraz z komorą na urządzenia, budowie murów oporowych, kolumnady, placów, chodników, infrastruktury technicznej, oświetlenia i schodów w rejonie ulic Norwida i Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej (nr ewid. dz. 104).
     Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 29.10.2008r. do 12.11.2008r.
   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 26.11.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um