Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.12.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 03.12.2008r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  budowy wiaty, budowy parkingu (do 19 stanowisk na samochody osobowe i do 5 stanowisk na autokary), budowy chodnika do mogiły na Borze, zjazdu z drogi krajowej nr 42 na parking  w Skarżysku-Kamiennej na działce: 11 (ark 58 obr 7) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
       - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
       - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 02.12.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek                       Pana Marcina Kamela

działającego z upoważnienia  Polkomtel S.A.  w Warszawie

w dniu 04.11.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM  BT 12950 w skład której wchodzą: wieża antenowa o wys. 41,0m npt. oraz jednego kontenera zawierającego urządzenia potrzebne do bezobsługowej pracy stacji na  działce  przy  ulicy Ponurego 92 (nr ewid. dz. 22/1) w Skarżysku-Kamiennej.

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 02.12.2008r. do 15.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 22.12.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 18.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

     że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 05.11.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wiaty, budowie parkingu (do 19 stanowisk na samochody osobowe i do 5 stanowisk na autokary), budowie chodnika do mogiły na Borze, zjazdu z drogi krajowej nr 42 na parking  w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 11 (ark 58 obr 8);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 18.11.2008r. do 02.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 09.12.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 18.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
                              
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek                     
Gminy Skarżysko - Kamienna      

w dniu 17.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/144/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetleniowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Walecznych do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej na działkach o numerach ewidencyjnych:
obręb 8, arkusz 57 – 2,
obręb 7,  arkusz 55 – 143/2,  143/3,  143/5,  143/8,
obręb 7, arkusz 58 – 14,
obręb 7, arkusz 59 – 57/3,  57/2,  57/10.


          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 18.11.2008r do 01.12.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 15.12.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„Krakowska - Południowa”

Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamienna uchwały Nr XXIII/58/2008 z dnia 29 maja 2008r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Paryska, Krakowska, Piłsudskiego, Sikorskiego, Południowa i Norwida w Skarżysku-Kamiennej, który przeznacza się pod: obiekt wielkopowierzchniowy, zabudowę mieszkaniową z obiektami towarzyszącymi, tereny handlu i usług oraz zieleń urządzoną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
      Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18   w terminie do 10.12.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    Prezydent Miasta

                                                          Roman Wojcieszek

z dnia 17.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska”
na obszarze  miasta  Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XV/54/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 24.06.2004r.

   z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 25.11.2008r.–24.12.2008r., w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pokój nr 77, w godz. od 9.00-14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w pokoju nr 5 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2009r.  (włącznie)

                                                                                   PREZYDENT  MIASTA

                                                                                        Roman  Wojcieszek

z dnia 13.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

       że na wniosek Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.,
w dniu 22.08.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla „Żeromskiego II, w rejonie ulic Powstańców Warszawy, Spółdzielczej, Sezamkowej, Pułaskiego na działkach o numerach ewidencyjnych : 92/4,  152/7,  74,  72/1,  72/2,  72/3,  71,  70,  68/10,  133,  143/2,  136,  149/7,  149/8,  149/2,  149/5,  132/6,  146/5,  146/8,  146/9,  146/10,  147/1w  Skarżysku –Kamiennej.
 

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 12.11.2008r. do 25.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 02.12.2008r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 13.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek
Gminy Skarżysko – Kamienna

w dniu  13.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/130/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (przemysł elektroniczny i mechaniczny) wraz z placem manewrowym, parkingiem do 60 stanowisk na działce nr ewid. 1/364 i 1/332 przy ulicy Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie zadania pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej”.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 14.11.2008r do 27.11.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 11.12.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


                                                                             P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 12.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

    że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach,
w dniu 12.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/127/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 75, 76.

    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 12.11.2008r. do 26.11.2008r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 10.12.2008r.
   Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
   że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 29.10.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej kładki dla pieszych na kładkę pieszo-rowerową wraz z obustronnymi dojazdami (dojściami) do kładki przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/3, 50, 22/1 (ark 35, obr 4), 61/2, 63/2, 63/3, 62/1 (ark 36, obr 4).

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 06.11.2008r. do 20.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 27.11.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um