Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 05.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 04.03.2009r. na wniosek F-H PETRUS-PLUS Pisarek Sławomir ul. Norwida 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługową (mechanika pojazdowa, samochody i motocykle) oraz część socjalną na działce nr 114/2, ark. nr 15, przy ul. Jagiellońskiej 3 w Skarżysku-Kamiennej”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

    Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).


Prezydent Miasta
   
Roman Wojcieszek

z dnia 23.02.2009


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia,
   
że na wniosek Pana Piotra Przybysza pełnomocnika PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 18.02.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji transformatorowej wnętrzowej wraz z nawiązaniem kablowym 15kV, rozbudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Kilińskiego w Skarżysku-Kamiennej (działki o nr ewid.: 84/1, 84/2, 92/2, 93, 94, 127/2, 187/1, 187/2) oraz na terenie Gminy Suchedniów (działki o nr ewid.: 6702/1, 6702/3, 6702/4 – teren leśny) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9, 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
Starosty Skarżyskiego,
Zarządu Dróg Powiatowych,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 23.02.2009

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej oraz opracowania ekofizjogarfii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko

Na podstawie art.30, art.39, art.40, art.41 oraz art.42 pkt 1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku   z uchwałą Nr XXXV/16/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia 21marca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej położonego wzdłuż rzeki Kamiennej, ograniczonego ulicami Wojska Polskiego, Krakowską, Tartaczną, rzeką Kamionką, M.Reja, Kilińskiego, granicą południową miasta wzdłuż rzeki Kamiennej, terenem leśnym do ul. Sosnowej, ul. Sosnową do Wojska Polskiego
z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.
W/w opracowania będą dotyczyły terenów przeznaczonych pod: tereny usług i handlu,  rekreacji, turystyki i sportu, zbiornik wodny, tereny zabudowy mieszkaniowej,  parkingi, tereny zielone i lasy.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie, udostępnionymi do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (pok. 77) oraz składać uwagi  wnioski w terminie do dnia 25.03.2009r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

z dnia 18.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 13.02.2009r. projekt decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dobudowie  schodów ewakuacyjnych do istniejącego budynku przy ulicy Legionów Nr 131 (na działce nr ewid. 1/30) w Skarżysku-Kamiennej  został przesłany celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) do:
- Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad,  oddział w Kielcach

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


P r e z y d e n t   M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 18.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 13.02.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.10.2008r. Znak: PŚ.III-7331/146/08 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fontanny wraz z komorą na urządzenia, budowie murów oporowych, kolumnady, placów, chodników, infrastruktury technicznej, oświetlenia i schodów w rejonie ulic Norwida i Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej (nr ewid. dz. 104) w zakresie dot. poszerzenia projektowanej inwestycji o działkę o nr ewid. 119;

      Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 17.02.2009r. do 03.03.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 10.03.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 11.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

 że na wniosek   Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
                    i Transportu Sanitarnego w Kielcachw dniu 21.01.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej wraz z niezbędną infrastruktura  techniczną (odwodnienie terenu, zjazd na działkę z ulicy Szpitalnej, separator wód opadowych i ociekowych, utwardzenie terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/10 przy ulicy Szpitalnej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 11.02.2009r. do 24.02.2009r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 03.03.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 11.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 tekst jedn),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 09.02.2009r. dla inwestycji pn: „Budowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/201, 1/296 - róg ulic Ekonomii i Obuwniczej”, wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Powyższe przedsięwzięcie stało się wymagającym udziału społeczeństwa.
     Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 11.02.2009r. do 05.03.2009r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.
    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona  w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                    Prezydent Miasta

                                      Roman Wojcieszek

z dnia 10.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

że na wniosek Pana Piotra Przybysz pełnomocnika PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 30.12.2008r. (wniosek uzupełniono dnia 30.01.2009) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej wnętrzowej wraz z nawiązaniem kablowym 15kV, rozbudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Kilińskiego w Skarżysku-Kamiennej (działki o nr ewid.: 84/1, 84/2, 92/2, 93, 94, 127/2, 187/1, 187/2) oraz na terenie Gminy Suchedniów (działki o nr ewid.: 6702/1, 6702/3, 6702/4 – teren leśny);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 10.02.2009r. do 24.02.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 03.03.2009r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 09.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 09.02.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy obustronnych parkingów (do 86 miejsc postojowych) na ul. Wyspiańskiego na odcinku między  ul. Konarskiego a ul. Wileńską w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 105 (ark 7, obr 3), 109 (ark 8, obr 3)został przesłany do jednostki celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
- Zarządu Dróg Powiatowych,

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 09.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 20.01.2009r. (wniosek uzupełniono dnia 29.01.2009r) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obustronnych parkingów (do 86 miejsc postojowych) na ul. Wyspiańskiego na odcinku między  ul. Konarskiego a ul. Wileńską w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 105 (ark 7, obr 3), 109 (ark 8, obr 3);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 06.02.2009r. do 20.02.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 27.02.2009r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um