Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 27.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
że na wniosek            
                   PREDOMEX Sp. z o.o. we Wrocławiu działającej z upoważnienia
                       Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej


       w dniu  26.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/172/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizatorni z drogami dojazdowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szpitalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1,  5/5  i 5/9 przy ulicy Szpitalnej.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie Miasta pok. Nr 71 (lub tel. 25-20-196) w dniach od 27.03.2009r. do 24.04.2009r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 17.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 25.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna


w dniu 19.03.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Szpitalnej na działkach nr ewid. 5/4, 5/6, 5/10, 5/5, 7/2  w  Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 25.03.2009r. do 08.04.2009r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 15.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 20.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

       że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 18.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/162/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie wiaty, budowie parkingu (do 19 stanowisk na samochody osobowe i do 5 stanowisk na autokary), budowie chodnika do mogiły na Borze, zjazdu z drogi krajowej nr 42 na parking  w Skarżysku-Kamiennej na działce: 11 (ark 58 obr 7).
        Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 w dniach od 18.03.2009r. do 01.04.2009r.
        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 15.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 20.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

 że na wniosek               Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 12.03.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Wesołej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Nr 12 (nr ewid. dz. 139/1,  111/33,  134/1,  130/1) w Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 20.03.2009r. do 03.0.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 10.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 18.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn. z późn. zm.)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


      że na wniosek SKARBUD Sp. j. Maria Gorgiel, Bogdan Gorgiel ul. Obuwnicza 10, 10 A,  26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 18.03.2009r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja (PŚ.V.7627/01-29/08) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/201, 1/296 - róg ulic Ekonomii i Obuwniczej”.


 
                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                   Roman Wojcieszek

z dnia 18.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w dniu 27.02.2009r. (wniosek uzupełniono dnia 11.03.2009r) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu Ø150 w ul. Grabowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 95 (ark 9, obręb 3); 91 (ark 18, obręb 3);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 18.03.2009r. do 01.04.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 08.04.2009r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 17.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 16.03.2009r. została wydana decyzja zmieniająca w części decyzję Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.10.2008r. Znak: PŚ.III-7331/146/08 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającegona budowie fontanny wraz z komorą na urządzenia, budowie murów oporowych, kolumnady, placów, chodników, infrastruktury technicznej, oświetlenia i schodów w rejonie ulic Norwida i Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej (nr ewid. dz. 104, 119) w zakresie poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr 119 (ul. Sikorskiego);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 16.03.2009r. do 30.03.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 13.04.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

   przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obuwniczej 5”, dz. nr 1/90, ark. 74, obręb 5, mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
 • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

 • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia (od 12.03.2009r. do 03.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                                        Roman Wojcieszek

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek   Pana Jacka Grzybowskie
pełnomocnika Karpackiej  Spółki Gazownictwa Spółka  z o.o.
w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach


        
w dniu 06.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/84/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia łączącego sieć gazową zasilaną ze stacji gazowej „Rejów” z siecią gazową zasilaną ze stacji gazowej „Bór” w  Skarżysku-Kamiennej  na działkach o numerach ewidencyjnych:
Obręb 6 – 10,  141,  75/4,  75/3,  76/3,  76/4,  81/2,  81/3,  86/3,  86/2,  94,  95/2,  95/7,  95/5,  95/6,  95/3,  95/9,  96,  97,  72/1,  110,  109,  108,  107,  106,  105,  104,  103,  100,  81/1,
Obręb 7 – 55,  28/12.


    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71  (lub tel. 25-20-196) w dniach od 11.03.2009r. do 24.03.2009r.
      
   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 07.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                                            P r e z y d e n t  M i a s t a

                                                                                      Roman Wojcieszek

z dnia 10.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa (modernizacja) istniejącego wolnostojącego komina żelbetowego H=70,00m oraz przebudowa (modernizacja) kotłów energetycznych OR-1 i OR-2 wraz z instalacjami oczyszczania spalin; przebudowa (modernizacja) instalacji oczyszczania spalin kotła OSR, oraz budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OR-1 i OR-2 wchodzących w skład instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ramach projektu „Modernizacja instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM „MESKO” na działce 1/363 przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej”
 • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Starosta Skarżyski
 • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

 • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia  (od 11.03.2009r. do 02.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

   Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                                       Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um