Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.05.2009

Skarżysko-Kamienna  14.04.2009
Zn. PŚ.IV-7331/172/08


POSTANOWIENIE


    Na podstawie art.113, §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

postanawia się

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08 dla inwestycji polegającej na budowie szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizatorni z drogami dojazdowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szpitalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1,  5/5  i 5/9 przy ulicy Szpitalnej  w następujący sposób:
- w wierszu 30 od góry na stronie 1 decyzji zwrot  „kąt nachylenia połaci dachowych – od 35o do 45o” zastępuje się zwrotem „kąt nachylenia połaci dachowych – od 30o do 40o”,
- w wierszu 31 od góry zwrot „ wysokość do okapu – do 5,5m „ zastępuje się zwrotem „wysokość do okapu – od 5,8m do 6,3m”,
- w wierszu 31 od góry  zwrot „wysokość całkowita obiektu – do 12,0m” zastępuje się zwrotem „wysokość całkowita obiektu – od 11,5 do 12,5m”,
-pozostałe warunki decyzji z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08  pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

    W przedmiotowej decyzji podano błędnie w stosunku do wniosku inwestora kąt nachylenia połaci dachowej, wysokość do okapu  oraz wysokość do kalenicy. Powyższy błąd nie wpłynął na rozstrzygnięcie merytoryczne decyzji.
    Z uwagi na fakt, że decyzja rozstrzygająca sprawę winna być spójna z wnioskiem Inwestora wydaje się niniejsze postanowienie.

Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Otrzymują:
1.Inwestor
2.A/a

z dnia 07.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a

że na wniosek Pani  Edyty Byzdra działającej z upoważnienia  Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, w dniu 12.03.2009r. wpłynęły nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12591 w skład której wchodzą: wieża rurowa o wys. 35,0m wraz z antenami oraz urządzeniami technicznymi i kontenerem na  działce  przy  ulicy Niepodległości 5 (nr ewid. dz 342/10) w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie dotyczącym zmiany pełnomocnika firmy Polkomtel S.A.

       Zgodnie  z  art. 10  §  1  Kodeksu   postępowania   administracyjnego (jednolity  tekst  –  Dz. U. Nr  98,  poz. 1071  z  2000r. z póź.  zmianami) strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.04.2009r. do 17.04.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia  co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 24.04.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.04.2009


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a,

   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 01.04.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.   budowy linii oświetleniowej w ulicy Szpitalnej na działkach nr ewid. dz.  5/4,  5/6,  5/10, 5/5,  7/2  w Skarżysku-Kamiennej został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9 i 10 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj: Zarządu Dróg Powiatowych,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Starosty Skarżyskiego,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E


    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a,     że w dniu 06.04.2009r. na wniosek Zakładów Metalowych „MESKO” S.A.ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (modernizacja) istniejącego wolnostojącego komina żelbetowego H=70,00m oraz przebudowa (modernizacja) kotłów energetycznych OR-1 i OR-2 wraz  z instalacjami oczyszczania spalin; przebudowa (modernizacja) instalacji oczyszczania spalin kotła OSR, oraz budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OR-1 i OR-2 wchodzących w skład instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ramach projektu „Modernizacja instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM „MESKO” na działce 1/363 przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73  (II piętro).
                                                                                                                Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 03.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 27.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie boisk sportowych: wielofunkcyjnego oraz do piłki siatkowej plażowej wraz infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie boisk) na działce nr ewid. 44/2 przy ul. Akacjowej w Skarżysku-Kamiennej.

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.04.2009r. do 17.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać w terminie do 24.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 03.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 19.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Jastrzębiej na odcinku między ulicą Wschodnią a ulicą Witwickich (nr ewid. dz.234, 49/5, 235, 422, 421/16) w Skarżysku-Kamiennej.

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.04.2009r. do 17.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 24.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 02.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna


     w dniu 27.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ciągów komunikacyjnych  wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 na działkach przy ulicy Zielnej Nr 29  (nr ewid. działek 97/1,  97/2,  114) w Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 02.04.2009r. do 15.04.2009r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 (tel. 041 25 20 196)  oraz składać  w terminie do 22.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 31.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek     Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
                              i Transportu Sanitarnego w Kielcach


w dniu  30.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/5/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej wraz z niezbędną infrastruktura  techniczną (odwodnienie terenu, zjazd na działkę z ulicy Szpitalnej, separator wód opadowych i ociekowych, utwardzenie terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/10 przy ulicy Szpitalnej.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 (lub tel. 25-20-196) w dniach od 31.03.2009r. do 14.04.2009r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 28.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 31.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 31.03.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy wodociągu Ø150 w ul. Grabowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 95 (ark 9, obręb 3); 91 (ark 18, obręb 3) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  9 i 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
  • Starosty Powiatu Skarżyskiego,
  • Zarządu Dróg Powiatowych,

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um